Trygghet

 

De senaste årens utveckling i Malmö är oacceptabel och det har fått fortgå alldeles för länge. Malmöborna har under flera års tid nu kunnat se en eskalerande våldsutveckling och en organiserad grov brottslighet som växer sig allt starkare i vår stad. Situationen i Malmö blir allt mer orolig. För många malmöbor är sprängningar och skjutningar vardag, inte bara genom tidningsrubriker utan också utanför köksfönstret. Segregationen och utanförskapet det för med sig skapar parallella samhällen i Malmö.  Det är en utveckling som behöver vändas så att hela Malmö ska vara en stad att vara trygg i och stolt över. Om landets regering inte tar ansvar de är ålagda att göra måste stadens ledning göra det. 

Malmömoderaterna vill se:

Nationell satsning på Malmö

Påtryckningarna från Moderaterna nationellt har tvingat regeringen att tillmötesgå kravet om fler poliser i Sverige. Detta är välkommet men det löser inte Malmös situation här och nu. Polisen i Malmö behöver permanenta polisförstärkningar och de behövs omgående. Därför bör kommunens ledning aktivt driva opinion mot regeringen i de fall regeringen inte arbetar för Malmös bästa.

Kommunala ordningspoliser

Malmömoderaterna anser att Sverige behöver möjliggöra för stadens kommuner att ha tillgång till kommunala ordningspoliser. När malmöborna ser att den brottslighet de utsätts för inte ens utreds hotas tilltron till rättsstaten. Med en kommunal polisstyrka som upprätthåller den lokala ordningen kan den statliga polisen också få tid till sitt viktiga arbete. Att införa kommunala poliser är det säkraste sättet att säkerställa att prioriteringarna beslutas nära malmöborna istället för från Stockholm.

Malmömoderaterna vill införa:

Kommunala ordningsvakter i väntan på kommunala ordningspoliser

I väntan på att staten fattar beslut om att möjliggöra för kommunala poliser vill Malmömoderaterna se en storsatsning på 100 kommunala ordningsvakter med ordningsvaktsförordnande som ett komplement till polisens arbete i Malmö. Det handlar om patrullerande arbete ute i bostadsområden och på andra offentliga platser i staden. Inte främst för att agera utan för att förebygga och förhindra. Synligheten av förordnade trygghetsvakter kommer bidra till en ökad ordning och säkerhet samt kunna vara polisens förlängda arm för att få en tidig indikation på om när polisiära insatser behövs. Införandet av kommunala ordningssvakter kräver att Malmö stad av Polismyndigheten begär att få tillstånd till att låta kommunalt anställda trygghetsvakter att patrullera stadens gator och bostadsområden.

Insatsgrupp mot kriminalitet

En särskild insatsgrupp bör tillsättas där samtliga berörda parter agerar gemensamt (kommunstyrelsen, berörda förvaltningar, Polisen, Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) med fokus på att störta den kriminella verksamheten. Denna grupp bör träffas löpande och arbeta efter tydliga mål och konkretion. Personella förstärkningar behöver ske för tillsynsgranskningen.

Ökad satsning på konkreta trygghetsåtgärder

För att minska kriminaliteten och öka tryggheten vill Moderaterna öka antalet insatser i stadens brottsbelastade områden. Detta skall bland annat ske genom en satsning på ordningsvakter så att de boende i områdena kan känna sig trygga att utföra sina vardagssysslor. Samtidigt skall det satsas på utökad kameraövervakning på centrala platser i staden som exempelvis i och kring knutpunkter för kollektivtrafiken, sjukhusområdet men också i större utsträckning i de brottsbelastade områdena. Bekämpningen av målvakter för bilar är fortsatt prioriterad.

En trygg kollektivtrafik för alla resenärer

Malmöborna ska kunna känna sig trygga i användandet av stadens kollektivtrafik men också busschaufförerna i sitt arbete. Över tid har den upplevda otryggheten runt kollektivtrafiken ökat. Otryggheten speglar sig i obelysta områden i kollektivtrafiknäramiljöer, klotter och stöldligor. Tryggheten i och runt Malmös kollektivtrafik måste öka. Moderaterna vill se ökad kameraövervakning vid våra kollektivtrafikknutpunkter och i anslutning till dessa samt en satsning på förstärkt belysning och upprensning av gatu- och torgmiljön i närheten av kollektivtrafiknära miljöer.

Inrätta en hederssamordnare för att samordna stadens insatser mot hedersförtryck och barnäktenskap

Riksdagen beslutade nyligen att alla barnäktenskap ska vara olagliga i Sverige. Det tycks självklart, men hittills har det inte varit så. Särskilt inte i Malmö. I Malmö har barn som tvingats in i äktenskap placerats tillsammans med sina ofta mycket äldre män i samband med att de kommit hit som flyktingar. Efter hård påtryckning från Alliansen i Malmö finns nu pengar avsatta för att utreda hur staden kan öka det förebyggande arbetet mot hedersförtryck. Arbetet mot hedersvåld måste dock förstärkas. Därför bör Malmö stad inrätta en hederssamordnare för att samordna stadens insatser mot hedersförtryck och barnäktenskap.

 

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.