För frihet och allas lika värde


De senaste åtta åren borde Sverige ha kommit längre i kampen om att bli ett mer tolerant och rättvist samhälle. Under Allians-regeringen genomfördes många viktiga frihetsreformer: samkönade äktenskap infördes och både transvetism som sjukdomsbegrepp och steriliseringskrav vid ändrad könstillhörighet avskaffades. När människor utsätts för förtryck, diskriminering eller hatbrott på grund av vem de älskar eller hur de väljer att leva sina liv, måste politiken agera. För Moderaterna är det en självklarhet att frihet och tolerans ska gälla för alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck. Med vår politik hade Sverige varit ett friare land redan idag.

  • Tillåt altruistiskt surrogatmödraskap – för att fler ska kunna bilda familj, oberoende av sexuell läggning.
  • Förbjud omvändelseterapi – kriminalisera försök att påverka människors sexuella läggning eller könsidentitet. 
  • Värdera allas blod lika – ta bort det diskriminerande regelverket som hindrar homo- och bisexuella män från att lämna blod. 
  • Skärp straffen för hatbrott kopplade till HBTQ – den som brukar våld eller hotar någon på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet ska straffas hårdare än idag. 
  • Öka kunskapen om hatbrottslagstiftningen i hela rättsväsendet – fler hatbrott måste utredas och klaras upp.
  • Inför hbtq-strategier i fler kommuner och regioner – ingen ska mötas av ett bristande bemötande i till exempel hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen på grund av sexuell läggning.
  • Stoppa svenskt bistånd till stater som förföljer HBTQ-personer – Sverige ska inte finansiera brott mot mänskliga rättigheter.
Tappade uppkopplingen