Ett Malmö som bekämpar hat, våld och social ofriheter

Friheten att leva sitt liv på ett sätt man själv önskar ska vara en lika självklar rättighet för alla Malmöbor, oavsett kön, bakgrund eller sexualitet. Chefer och ledare i Malmö stad har ett stort ansvar att säkerställa att stadens verksamhet är fri från diskriminering och att indikationer om att Malmöbor drabbas av kränkande behandling, hot eller våld alltid leder till beivrande åtgärder. Alla Malmö stads anställda, oavsett verksamhet eller nivå, ska ha rätt kunskap och verktyg att bemöta, hantera och agera mot rasism, antisemitism, hedersförtryck och annan form av diskriminering. Malmö stad ska aldrig blunda för ofriheter och ta ansvar för att synliggöra och belysa den problematik som finns. 


HBTQ-personer ska i alla lägen kunna vara trygga i att bemötas korrekt och tolerant i alla Malmö stads verksamheter och aktiva insatser för att motverka homo- och transfobi i Malmö ska genomföras.

Moderaterna i Malmö vill att:

 • Förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck ska kartläggas på samtliga förskolor och skolor.
 • Malmö stad ska arbeta för att aktivt förhindra att ungdomar utsätts för tvångsäktenskap genom att kartlägga risker och använda kommunens rätt att utfärda utreseförbud.
 • Socialtjänstens statistik över utredningar och insatser ska kompletteras för att inkludera omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Alla anställda i relevanta delar av Malmö stads verksamheter ska kompetensutvecklas för att kunna identifiera riskfaktorer för alla former av hedersproblematik samt våld och förtryck i nära relationer.
 • Det ska finnas en stödfunktion för anställda som upptäcker eller har frågor kring hedersproblematik samt våld och förtryck i nära relationer.
 • Stadens arbete mot hedersproblematik samt våld och förtryck i nära relationer ska bedrivas i nära samarbete med civilsamhället för att dra nytta av den kompetens och förankring som finns.
 • Våldsutsatta ska få en personlig kontakt som tar tillvara individens rättigheter och samordnar alla kontakter hela vägen från uppbrott till etablering av en ny vardag. 
 • Det ekonomiska stödet till verksamheter som motverkar våld och förtryck i nära relationer ska vara långsiktigt. 
 • Våldsutsatta kvinnor ska få förtur i bostadskön efter sin tid på skyddat boende. 
 • Nyanlända Malmöbor ska gå en obligatorisk kurs i samhällsorientering med fördjupat kursinnehåll om jämställdhet, minoriteters och HBTQ-personers rättigheter i Sverige.
 • God kompetens i bemötande av HBTQ-personer ska genomsyra alla Malmö stads verksamheter genom utbildning och fortbildning för all personal.
 • Socialtjänsten ska arbeta för att öka förtroendet i utsatta områden tillsammans med civilsamhället.
 • Förekomsten av rasism, antisemitism och andra former av diskriminering ska kartläggas bland elever i Malmös skolor. 
 • Anställda i Malmös skolor och förskolor ska kompetensutvecklas för att kunna bemöta, hantera och agera mot rasism, antisemitism och hatbrott.
Tappade uppkopplingen