Ett Malmö som släpper fram företagande

Om Malmö ska kunna bli den framgångssaga med låg arbetslöshet som staden har potential att bli måste Malmö bli en stad med ett riktigt bra företagsklimat. Alla Malmö stads kontakter med företag ska genomsyras av en stark serviceanda. Det ska vara lätt att etablera nya företag i Malmö.

Många verksamheter är förknippade med tillsyn från kommunen som företagen själva finansierar genom särskilda avgifter. Dessa ska vara utformade så att skötsamhet lönar sig samtidigt som det blir dyrt att fuska och bryta mot de regler som finns till för att skapa trygghet för Malmöborna och värna en sund konkurrens. Tillsynsverksamheten är ett viktigt verktyg för att motverka den organiserade brottsligheten, denna verksamhet ska utökas för att få ännu större förmåga att slå ner på fusk, kriminalitet och misskötsel samtidigt som tillsynen mot skötsamma företagare ska präglas av en stark serviceanda och principen att det ska vara lätt att göra rätt.


Företagande bland ungdomar ska främjas genom att ge alla elever möjlighet att prova på entreprenörskap genom Ung Företagsamhet på gymnasiet och Malmö stads inköp ska organiseras så att det lokala näringslivet i större utsträckning kan delta i upphandlingar och på så sätt bidra till fler arbetstillfällen i Malmö.

Moderaterna i Malmö vill att:

  • Företagare ska ha en väg in i kommunen för allt som krävs för att starta företag och skapa jobb i Malmö, exempelvis nödvändiga tillstånd, marktilldelning och kompetensförsörjning.
  • Alla kommunens anställda som har kontakt med företag ska vara utbildade i service.
  • Alla kommunala tillstånd ska kunna sökas i en enkel e-tjänst där det är möjligt att följa sitt ärende.
  • Företag ska bara betala för faktiskt utförd tillsyn.
  • Malmöbornas skattemedel ska gå till att trygga välfärdens kärnverksamhet och inte till kommunala affärsidéer som konkurrerar ut privata Malmöföretag.
  • Det ska alltid finnas förberedd och detaljreglerad mark för företagsetableringar.
  • Detaljplaner ska inte vara onödigt detaljerade, så att företag enkelt kan anpassa lokaler och ytor efter sina behov.
  • Kommunala upphandlingar ska delas upp i mindre delar så att även små- och medelstora företag kan delta.
  • Alla gymnasieelever ska få möjlighet att starta ett företag genom Ung Företagsamhet.
Tappade uppkopplingen