Kultur

Malmö är en svensk storstad och vårt kulturliv ska präglas av det. Ett levande kulturliv är en viktig del av en stads attraktionskraft. Malmö är och skall fortsatt vara Skånes kulturmetropol. Samtidigt har Malmös kulturliv potential att ta en aktivare del av såväl den nationella som internationella scenen. Moderaterna vill se kreativa näringar växa fram och tillvarata kulturellt entreprenörskap och innovation.

Den kulturella mångfalden ska råda såväl kulturellt som geografiskt. Malmö stads kulturverksamhet ska skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv präglat av öppenhet, delaktighet, upplevelser, bildning men också av reflektion, fördjupning och utveckling. Moderaterna ser föreningar, nätverk, organisationer, enskilda och andra aktörer som basen i stadens kulturliv. Deras insatser är särskilt viktiga ur demokrati- och aktivitetssynpunkt.

Malmömoderaterna vill införa:

Kultur för barn och unga ska prioriteras

Kultur är särskilt viktigt för våra yngre och skapar förutsättningar för delaktighet och förmåga att uttrycka sig. Barn och unga ska tidigt komma i kontakt med kultur i förskolan och skolan. De skall inte enbart lära sig att konsumera kultur utan även ges möjlighet att själva skapa den. Särskilt viktigt blir detta för de barn och unga från hem utan instrument, bokhyllor fyllda med böcker och med en vana att besöka stadens kulturliv.

Malmös kulturskola skall tillsammans med den av staden finansierade kulturverksamheten genom föreningar, nätverk och organisationer ges ett utökat uppdrag i arbetet med att ge och få stadens barn och unga delaktiga i stadens kulturliv. Kulturnämnden skall i det arbetet ges ett samordningsansvar för att informera och underlätta för stadens samtliga skolor i det arbetet.

Uppför ett nytt konstmuseum i Malmö

Malmö stad arbetar aktivt med att köpa in konst. Konst som sedan förvaras mestadels i källare och på förvaltningskontor runt om i staden. Malmöbornas konst måste göras tillgänglig för dem. Ett konstmuseum är också viktigt som utbildningsplats, där den lärande miljön är stark. Moderaterna vill att det på allvar börjar planeras för nya lokaler till Malmös konstmuseum.

Översyn av kulturstödet

Förutsättningarna för stöd ska vara transparanta, vilket innebär att de är tydliga och förutsägbara. Lika regler skall gälla för alla. I arbetet med att bredda utbudet och nå nya målgrupper är det viktigt att så många som möjligt ges möjligheter till att kunna ansöka om det stöd som finns tillgängligt. Moderaterna vill genomföra en genomlysning av samtliga fritids- och kulturstöd. Det är orimligt att föreningar kan söka verksamhetsbidrag från kulturstödet, fritidsförvaltningen och kulturnämnden. Detta bidrar till att vissa föreningar får stöd från flera håll medan andra kanske nekas.

Stadens kulturliv en bidragande faktor i stadens besöksnäring

Samarbetet och dialogen mellan kultur- och nöjesbranschen måste utökas för att inte riskera att kommunen konkurrerar ut redan befintlig verksamhet med subventionerade konserter. Malmö stad behöver ta fram en plan för hur stadens kulturliv skall kunna vara en aktiv del i arbetet med att öka stadens besöksnäring.

En kultur som bär sig själv

Det är viktigt att kulturverksamheter ökar sin publik och sina egna intäkter genom att hitta nya målgrupper, nya samarbeten med näringsliv och nya marknadsföringsmetoder. För att kunna öka stadens kulturella utbud är det avgörande att de kulturella aktörer som har en möjlighet till ökad självfinansieringsgrad ges det samt att staden möjliggör för fler att ta emot sponsorssintäkter.

 

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.