Bygg Malmö för malmöborna

Urban landscape of Malmo, Sweden

Malmö ska byggas för Malmöborna. När staden växer ska det ske på ett sätt som förbättrar Malmöbornas vardag genom ett förbättrat serviceutbud och fler arbetstillfällen. Stadens tillväxt får däremot aldrig ske på ett sätt som försämrar Malmöbornas livsmiljöer. Därför ska stadsutvecklingen säkerställa att karaktären i Malmös olika delar värnas, exempelvis genom att bevara småskaligheten i Malmös byar och bygga högre där det passar in. Malmös attraktivitet ska värnas genom en tilltalande bebyggelse. Hårda krav på god arkitektonisk utformning ska därför ställas vid nybyggnation. 


Oavsett var i Malmö man bor ska möjlighet till återhämtning i naturen vara lättillgänglig. Därför ska tillgången till rekreations- och grönområden vara god i hela Malmö. Staden ska byggas på ett sätt som säkrar framtiden med mindre sårbarhet mot klimatförändringarnas konsekvenser.

Malmö ska byggas för att fler ska jobba. Alla stadsdelar ska planeras för god tillgång på lokaler och ytor för företag. Staden ska arbeta aktivt för att främja en levande stadskärna med en livskraftig centrumhandel genom stärkt tillgänglighet och att säkra möjligheter till effektiva transporter. Malmös utsatta områden ska lyftas genom att möjliggöra för människor som tar sig in i samhället och börjar arbeta att stanna kvar i sitt bostadsområde och samtidigt göra bostadskarriär.

Moderaterna i Malmö vill att:

 • Staden ska planeras så att det finns tillgång till lokaler för små- och medelstora företag i hela Malmö för en attraktiv och levande stad.
 • Samverkan mellan staden, fastighetsägare och näringsliv ska stärkas för att främja en levande stadskärna utan tomma lokaler.
 • Delar av centrala Malmö, och andra lämpliga områden som exempelvis Nyhamnen, ska förtätas genom att byggas betydligt högre än vad det planeras för idag. 
 • Särprägeln i kommunens olika delar ska bevaras, till exempel småskaligheten i byarna.
 • Det ska finnas god tillgång till rekreations- och grönområden i alla delar av Malmö.
 • Malmös kustlinje som besöksmål ska utvecklas, exempelvis genom fler restauranger och barer längs med Ribersborg.
 • Malmö ska byggas på ett sätt som minskar stadens exponering och sårbarhet mot klimatförändringar.
 • Malmös status som arkitektstad ska stärkas – det ska ställas höga krav på arkitektonisk utformning när det byggs i Malmö.
 • Antalet studentbostäder i Malmö ska öka. 
 • Det ska vara möjligt att göra bostadskarriär i ekonomiskt och socialt utsatta områden, genom att ombilda hyresrätter till bostadsrätter.
 • En större del av nybyggnationen ska utgöras av bostadsrätter i ekonomiskt och socialt utsatta områden. 
 • Malmöbornas mark ska användas effektivt genom att samhällsservice som exempelvis förskolor och äldreboenden integreras i övrig bebyggelse.
 • Tillgängligheten ska förbättras för cityhandeln och handelsområden genom fler korttidsparkeringar. 
Tappade uppkopplingen