Förskolan är starten på ett livslång lärande

I Malmö ska barn få bästa möjliga start i livet. Det förutsätter en förskola med hög kvalitet och stort fokus på det svenska språket. Internationella mätningar visar att förskolan har avgörande betydelse för barnens chanser att lyckas i senare utbildningsstadier och därför måste alla Malmös förskolor, men framför allt de i socialt utsatta områden, nå högre förskollärartäthet. Malmös förskolor ska präglas av språkinlärning och god kvalitet. 

En förutsättning för en förskola med hög kvalitet, god arbetsmiljö och höga pedagogiska ambitioner i hela staden är att kompetensförsörjningen säkras genom att kommunen som arbetsgivare erbjuder goda arbetsvillkor, fortbildning och konkurrenskraftiga löner.

Moderaterna i Malmö vill att:

  • Stadens förskollärare ska få ett särskilt lönelyft.
  • Kvalitet och språkutveckling i förskolan ska säkerställas genom att förskolepersonalens språkkompetenser inventeras. 
  • Förskolepersonalens kompetens ska höjas genom kontinuerlig fortbildning i samarbete med Malmö universitet. 
  • Andelen utbildade förskollärare i utsatta områden ska öka genom kompetensutbyten.
  • Språkförskolor ska införas i syfte att stärka det svenska språket i tidig ålder.
  • Utökad treårskontroll med språkscreening ska genomföras tillsammans med Region Skåne i syfte att fånga upp barn med brister i svenska språket.
  • Vid överlämning mellan förskola och grundskola ska dokumentation om barnets språknivå samt eventuella språkbrister alltid följa med.
  • Antalet öppna förskolor och familjecentraler som erbjuder kombinerad svenskundervisning för föräldrar ska utökas. 
Tappade uppkopplingen