En grön och hållbar stad

A side street in Malmo,Sweden

 

En grön och hållbar stad

Livlösa sten- och asfaltsmiljöer ska i större utsträckning ersättas med grönska som förbättrar livsmiljön för såväl Malmöbor som djur. Den biologiska mångfalden ska värnas i stadsmiljön genom att Malmö stad ökar grönskan på mark, väggar och tak med en varierad växtlighet med inhemska växter.

Malmöborna ska garanteras hälsosamma miljöer genom utökad tillsyn av vatten, förorenad mark, avfall och masshantering. Miljötillsynen är dessutom en effektiv metod för att få tillträde till verksamheter som missbrukas av den organiserade brottsligheten och ska därför få utökade resurser.

Malmö ska gå före i den gröna omställningen genom att ställa tuffare krav på hållbart byggande. Vi ska möjliggöra en elektrifiering av fordonsflottan med hjälp av kraftigt utbyggd laddinfrastruktur och tack vare en stärkt fossilfri elproduktion genom att etablera lokal vätgasproduktion- och lagring. Vi ska även satsa på fler solceller på kommunala byggnaders väggar och tak.

Malmös gröna ytor ska förstärkas som koldioxidsänkor med hjälp av biokol, som motverkar den globala uppvärmningen och gynnar växtligheten.

Moderaterna i Malmö vill att:

  • Miljötillsynen ska öka i omfattning.
  • Kommunalt ägda fastigheter ska utrustas med solceller för att bidra till elförsörjningen.
  • Fler laddstolpar för elbilar ska installeras på stadens parkeringsplatser och parkeringshus.
  • Malmö ska minska sin klimatpåverkan vid flygresande genom att delta i Swedavias upphandling för biobränsle för flyg.
  • Fler av Malmös torg ska bli gröna och lummiga i stället för hårdgjorda för att förbättra den biologiska mångfalden, dämpa buller, rena luften och motverka översvämningar.
  • Nyproduktion av såväl bostäder som offentliga byggnader ska ske med klimatsmarta, cirkulära och hållbara byggmaterial.
  • Gröna tak och väggar med varierad inhemsk växtlighet ska anläggas på fler hus i Malmö för att bidra till fungerande ekostråk, värna pollinatörer, hantera dagvatten och binda upp skadliga utsläpp.
  • Det ska byggas en anläggning för produktion av vätgas i anslutning till nya Sjölundaverket för att bidra till tillgången av klimatsmart energi.
  • Malmö ska bidra till att motverka den globala uppvärmningen genom att använda biokol i odlingsbäddar, planteringar och gräsytor för att binda koldioxidutsläpp i marken i stället för att det släpps ut i atmosfären.
Tappade uppkopplingen