En skola för kunskap med trygghet och arbetsro

I skolan läggs grunden för unga Malmöbors väg genom livet. Malmös skolor ska vara en plats för kunskap och lärande. Alla elever ska lämna grundskolan med tillräckliga kunskaper och gymnasiebehörighet för en trygg framtid med jobb och egen försörjning. Skolgången ska kompensera för social utsatthet, möta varje elevs individuella behov och vara en trygg plats för alla elever.

Skolans resurser ska öka för att tidigare kunna fånga upp elever i behov av särskilt stöd och utöka antalet vuxna i skolan. I Malmös skolor ska alla elever få den hjälp de behöver. En stad som Malmö har inte råd med dåliga skolor. Alla skolors resultat och kvalitet ska följas upp och granskas. Malmös skolutbud ska präglas av mångfald där fristående verksamheter välkomnas och ett fritt och aktivt skolval främjas, för att alla familjer ska kunna hitta en skola och pedago- gik som passar dem.

Moderaterna i Malmö vill att:

 • Kunskapsresultaten ska stärkas genom särskilda satsningar på svenska, svenska som andraspråk och matematik.
 • Nivåbaserat lärande ska införas på Malmös skolor så att alla elever kan få stöd och stimuleras på sin nivå, till exempel genom att läsa gymnasiekurser i förtid.
 • Insatserna för elever med behov av särskilt stöd ska förstärkas genom ökade resurser till skolan, som kan användas till att anställa mer personal.
 • All skolfrånvaro ska kartläggas och skolans samverkan med socialtjänsten ska stärkas för elever med lång och problematisk frånvaro.
 • Betygsinflationen ska stoppas genom kontinuerliga granskningar och analyser av kunskapsresultat och betygsutveckling.
 • Socialtjänsten ska sluta betala ut ekonomiskt bistånd för att kompensera för uteblivet studiemedel på grund av olovlig frånvaro.
 • Alla kommunala skolor ska erbjuda läxhjälp.
 • Läsning ska främjas genom att förbättra tillgängligheten på skolbiblioteken, till exempel genom att säkerställa att där finns personal tillgänglig under fler timmar.
 • Elever som saknar godkända betyg ska gå sommarskola innan de kan börja på ett kommunalt sommarjobb.
 • Lärare ska avlastas från administrativa uppgifter och få mer tid med eleverna, till exempel genom att anställa lärarstudenter som studentmedarbetare.
 • Tidsbegränsade förordnanden för Malmös stads rektorer ska införas.
 • Vuxennärvaron i skolan ska öka för att säkerställa ordning och reda, exempelvis med personer som har erfarenhet av socialt fältarbete och att skapa förtroende bland barn och unga med problematiskt beteende.
 • De disciplinära åtgärder som skollagen ger stöd för ska användas när det behövs.
 • Det ska alltid vara den elev som grovt kränker, trakasserar eller begår brottsliga handlingar mot en annan elev som ska byta skola.
 • Elevhälsan ska förstärkas så att alla elever får träffa en kurator minst en gång varje läsår.
 • Närhetsprincipen ska stärkas med garanti om en skolplats nära hemmet för de vård- nadshavare som önskar.
 • Riktlinjerna avseende andelen friyta per barn ska revideras med större fokus på flexibili- tet och lekvärden som uppmuntrar till rörelse för alla barn.
Tappade uppkopplingen