Äldreomsorg

Moderaterna står för ett samhällsbygge genom reformer och en starkare välfärd utan nedskärningar. Vi låter de kommunala alternativen verka tillsammans med de fria aktörerna. Här lär vi av varandra. Här utvecklas vi tillsammans. Välfärden i Malmö ska vara av högsta kvalitet. Den som behöver samhällets stöd som mest ska aldrig behöva oroa sig över att inte få hjälp.  Vården och omsorgen ska i alla delar vara trygg och säker. Är du inte nöjd med den som utför din omvårdnad och omsorg ska du ha full rätt att välja någon annan. 

Malmömoderaterna vill införa:

Äldreboendegaranti för den som fyllt 85 år

Den som fyllt 85 år ska ha rätt att flytta till ett anpassat boende när personen själv bedömer att behovet finns. En persons önskan att ha en gemenskap även när man blivit äldre ska inte stoppas av byråkratin huruvida man är tillräckligt sjuk.

Ett kvalitetskontrakt

Ledstjärnan inom Malmö stads vård- och omsorg måste vara en hög kvalitet på omvårdnaden. Malmö stad ska med anledning av det upprätta ett kvalitetskontrakt med stadens vård- och omsorgstagare. Ett kvalitetskontrakt som ska garantera en gemensam vårdplanering och uppföljning av insatser som utgår från omsorgstagarens behov och perspektiv. Kvalitetskontraktet skall kompletteras med en tydlig och skarp tillsynsverksamhet som arbetar för att säkerställa kvaliteten i verksamheten.

Rätt att välja hemtjänst

Moderaterna vill öka valfriheten inom hemtjänsten genom att släppa in de fria aktörerna på området. Valfrihetssystemet innebär att de som har hemtjänst får möjlighet att välja vilken utförare som ska leverera hemtjänsten.

Volontärcenter för att hjälpa äldre

Genom ett volontärcenter kan Malmö stad samla de goda civila krafter som finns i kommunen villiga att göra särskilda insatser för våra äldre. Det ideella arbetet kan utgöra ett gott komplement åt det ordinarie omsorgsarbetet. För att stävja den ofrivilliga ensamheten krävs samarbete och hållbarhet.

Måltidsvän

Den ofrivilliga ensamheten kan bli särskilt påtaglig vid måltidssituationer. Genom volontärcentret kan konceptet ”måltidsvän” möjliggöra för äldre att få matsällskap.

Malmö ska vara en trygg stad att åldras i

Äldreomsorgen ska leva upp till höga förväntningar på kvalitet, eget inflytande och tillgänglighet för alla. Individens behov ska vara i fokus och valfrihet och etableringsfrihet värnas. De äldres oro och utsatthet måste minska.

Utevistelsegaranti ska införas

Malmös vård- och omsorgstagare måste alla garanteras rätten till möjligheten att vistas ute om önskan så finns. Med anledning av det vill Moderaterna att en utevistelsegaranti införs i Malmö stad.

Profilerade boenden

Även när man kommit upp i åren finns ofta en längtan efter att kunna njuta av exempelvis natur och kultur men tyvärr är Malmös äldreboenden alltför lika och kan därför många gånger inte möta den äldres behov. Med tanke på den mångfald av nationaliteter som finns i Malmö kan det finnas behov av äldreboenden med särskild språkkompetens och kännedom om den äldres kultur. Med profilerade boenden kan den äldres behov alltid stå i centrum.

Fler trygghetsboenden och seniorboenden

Malmö stads korttidsboenden har kommit att bli mer än de tillfälliga boenden de är tänkta att vara. I många fall är standarden låg med resultatet att våra äldre ges en otillräcklig omvårdnad. Malmö måste ta sitt ansvar. Fler trygghets- och seniorboenden kan leda till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Det ska finnas olika former av trygghets- och seniorboenden för att passa olika behov.

Införande av generationsboenden är ett led i att förbättra äldreomsorgen och därför vill vi utreda förutsättningarna för sådana boenden. Att kombinera ett äldreboende med exempelvis en förskola eller studentboende, där vissa utrymmen kan användas gemensamt, kommer att skapa naturliga möten mellan de äldre och yngre och kan leda till ett stort utbyte mellan generationerna.

Uppsökande verksamhet

I dagens Malmö lever tyvärr alltför många äldre i ofrivillig ensamhet. Vi vill öka samarbetet mellan Malmö stad och ideella föreningar, för att genom uppsökande verksamhet aktivera äldre som i dag står utanför föreningslivet och som därmed många gånger hamnat i ofrivillig ensamhet och kanske till och med i isolering. Väntjänsten, som är ett nätverk av frivilliga, är ett värdefullt komplement till hemtjänsten, där de som är äldre eller funktionshindrade kan ges stöd i form av hembesök och promenader med mera.

Digitalisering och utökat utbud inom hemtjänsten

Malmömoderaterna vill se en ökad digitalisering inom hemtjänsten för att underlätta för personalen i sitt arbete men också för att kunna erbjuda en säkrare och tryggare omvårdnad. Varje krona som kan sparas via en digitalisering ska återföras äldreomsorgen för ökad kvalitet.

Dagverksamhet

 Dagverksamheten i Malmö stad behöver en bred översyn. Köerna till delar av aktiviteterna inom dagverksamheten är för långa och det finns områden av vår stad där det saknas fullgod dagverksamhet. Äldre och personer med funktionsvariationer ska kunna få uppleva en vardag som förgylls genom varierande aktiviteter och engagemang, som till exempel matlagning, friskvårdsaktiviteter och musikunderhållning.

Ökad ersättning för daglig verksamhet

Vi vill satsa betydligt mer än vad som görs i dag på dagverksamhet för äldre och funktionshindrade som kan förgylla deras vardag genom varierande aktiviteter och engagemang, som t.ex. matlagning, friskvårdsaktiviteter och musikunderhållning.

Utvecklad anhörigvård

I dag är anhörigvårdens omfattning mycket stor. Anhöriga utför i dag, många gånger i stor omfattning, ett osjälviskt och fantastiskt arbete, som präglas av omsorg och omtanke om en anhörig eller annan närstående. Samtidigt måste det offentliga ta ett ökat ansvar för den enskildes vård och omsorg så att anhörigvårdarens vardag inte förvandlas till en tillvaro svår att hantera, både fysiskt och psykiskt. Det finns ett tydligt behov av ökat stöd och hjälp till anhörigvårdarna och dessutom behov av en kartläggning så att stödet till anhörigvårdare sker på bästa sätt.

Stöd till personer med funktionsnedsättningar

Stödet till personer med funktionsnedsättningar ska utformas så att det är mångskiftande och anpassat till den enskildes särskilda behov och förutsättningar.

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.