En äldreomsorg att vara stolt över

Människor upphör inte att vara individer med egna önskemål och behov bara för att man har blivit äldre. Därför ska Malmö stads verksamhet riktad mot äldre främja mångfald och valfrihet. Ensamheten bland äldre ska motverkas genom ett fördjupat samarbete med civilsamhället och genom att skapa fler möten över generationsgränserna. Aktiva åtgärder ska vidtas för att motverka den psykiska ohälsan bland äldre.

Den breda språkliga kompetens som finns i Malmö måste användas i äldreomsorgen för att öka tryggheten och kvaliteten. Malmös äldreomsorg ska i betydligt större utsträckning än idag dra nytta av nya digitala hjälpmedel för att öka kvaliteten i omsorgen och förbättra arbetsmiljön för personalen.

Moderaterna i Malmö vill att:

  • Malmös äldre ska själva få välja vem som ska utföra deras äldreomsorg.
  • Personaldrivna verksamheter ska testas inom äldreomsorgen.
  • Det ska finnas äldreboenden med särskilda profiler som är anpassade efter människors olika behov och intressen, till exempel språk och kultur.
  • Det ska införas en utevistelsegaranti på alla Malmös äldreboenden.
  • Den psykiska ohälsan bland äldre ska motverkas genom att införa särskilda äldrekuratorer.
  • Möjligheten för äldre att få en måltidsvän för att motverka ensamhet ska införas, gärna genom ett samarbete med civilsamhället.
  • Malmöbor ska få fler möjligheter att mötas över generationsgränserna, till exempel genom besök av stadens förskolor på äldreboenden.
  • Malmös mångfald och språkkompetenser i äldreomsorgen ska användas genom att matcha brukare och personal som talar och förstår samma språk.
  • Ett fallpreventionscenter ska införas tillsammans med Region Skåne.
  • Det digitala utanförskapet ska minska genom att Malmös äldre erbjuds utbildning som utformas tillsammans med civilsamhället.
Tappade uppkopplingen