En framkomlig stad med plats för alla

Alla Malmöbor ska enkelt kunna röra sig i staden och effektiva transporter in och ut i Malmö ska kunna ske för att värna Malmös näringsliv och skapa fler arbetstillfällen. Malmöbornas mark ska användas effektivt och attraktiva ytor ska tillgängliggöras för ett levande stadsliv och besöksnäring genom att bygga fler parkeringar under mark där detta är möjligt.
Malmös cykelbanor ska rustas upp, knytas ihop och trafiksäkras.

Arbetet med att bygga en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn ska intensifieras för att tillgängliggöra fler jobb för Malmöborna, fördjupa integrationen i Öresundsregionen och för att säkra snabb och miljövänlig transportkapacitet för hela Sveriges basindustri.

Moderaterna i Malmö vill att:

  • Det ska finnas trafiksäkra angöringsplatser vid förskolor och skolor.
  • Parkeringsavgifter ska sänkas eller avskaffas på platser och tider där de inte behövs för att reglera trafiken. 
  • Torg och andra attraktiva ytor ska tillgängliggöras för Malmöborna genom att anlägga parkeringar under mark där det är möjligt, till exempel under Davidshallstorg.
  • Fler trygga cykelbanor ska byggas i hela Malmö.
  • Befintliga cykelbanor ska rustas upp för ökad komfort och trygghet.
  • Malmös cykelstråk ska byggas ihop så att de inte slutar i intensiva trafikmiljöer utan cykelbanor.
  • Nyhamnen och Västra Hamnen ska kopplas ihop med en ny fast förbindelse.
  • Arbetet med att förverkliga Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn ska intensifieras. 
  • Möjligheten till att bygga fler bostäder och arbetsplatser och samtidigt bibehålla framkomligheten ska säkras genom att exempelvis överbygga vägar.
  • Flödet på våra större gator och genomfartsleder ska förbättras för bättre miljö och framkomlighet, bland annat genom att använda gröna vågen i större omfattning.
Tappade uppkopplingen