Tillgänglighet och delaktighet för alla malmöbor

Malmö ska vara en tillgänglig, inkluderande och levande stad för alla som bor och vistas här. Den som lever med en funktionsnedsättning ska garanteras goda levnadsvillkor och kunna leva ett liv fullt integrerat med övriga samhället. Stadens gator och infrastruktur ska vara fungerande för alla. LSS-bostäder ska byggas i olika delar av Malmö på ett sätt som främjar inkludering för de boende. Bostäderna ska vara trygga hem där brukarna kan leva goda och värdiga liv. Olagliga inlåsningar och lokaler som snarare för tankarna till svunna tiders institutioner ska aldrig mer få förekomma i Malmö.

Arbetsmarknaden måste bli tillgänglig för Malmöbor med funktionsnedsättning. Stadens prioriteringar ska därför vara att bryta inlåsningseffekter, öka kontakten med den reguljära arbetsmarknaden och kunskapen hos arbetsgivarna. 

Moderaterna i Malmö vill att:

  • Malmös LSS-bostäder ska vara individuellt anpassade efter brukarens behov, integreras i stadens bebyggelse samt vara fria från institutionsliknande inslag och oskäliga frihetsinskränkningar.
  • Ge brukare valfrihet inom LSS för att minska behovet av placeringar i andra kommuner och låta fler bo nära sina sociala nätverk.
  • Öka valfriheten inom daglig verksamhet i syfte att öka välmåendet och självbestämmandet för brukare.
  • Personer som omfattas av LSS ska få möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden och få erfarenhet genom jobbskuggning i kommunens verksamhet.
  • Elever i särskolan ska ges goda möjligheter till studie- och yrkesvägledning.
  • Tillgänglighetsanpassningen av grundsärskolans utemiljöer ska förbättras.
  • Det offentliga rummet i Malmö ska utformas på ett sätt som möjliggör en god tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. 
Tappade uppkopplingen