Fritid

Föreningslivet har en central roll för att malmöborna ska ha en bra hälsa och leva ett rikt och aktivt liv. Genom fotbollsturneringen bredvid boulebanan samlas generationer av malmöbor. Fritidslivet ska vara lika brett som malmöbornas intressen och entusiasm. Den ska präglas av mångfald, entusiasm och liv. En fritid som ska vara tillgänglig för alla.

Malmömoderaterna vill införa:

Fler aktivitetsytor

God tillgång till lokaler och ytor är en förutsättning för ett blomstrande föreningsliv i Malmö och vi kan hjälpa föreningarna genom att göra skolornas lokaler tillgängliga, inte bara sporthallar som det är idag.

Fler fritidsgårdar

Den styrande minoriteten har systematiskt lagt ner flera fritidsgårdar under sin tid vid makten. Vi vill utöka mötesplatser för de unga eftersom vi ser att det främjar samhörighet och delaktighet. Skolan blir också ett viktigt redskap i arbetet att nå ut till ungdomar som idag inte är aktiva. Kommunen har här ett ansvar att aktivt verka för samverkan mellan föreningslivet och skolorna, samt för att främja fysisk aktivitet.

Utveckla noll-taxan

Noll-taxan, som innebär att idrottsföreningar slipper betala hyra för Malmö stads lokaler, bidrar till ett rikt och levande föreningsliv. Modellen har dock sina brister. Modellen innebär frånvaro av direkta egna kostnader så att verksamheten förlorar drivkrafter till effektivisering och utveckling. Kommunens egna lokaler gynnas genom detta framför andra lokaler som egentligen hade passat föreningarna bättre. Förslaget innebär inte minskat stöd till föreningslivet. Snarare att stödet till föreningslivet blir tydligare.

Samlad strategi för idrotten i Malmö

I dag finns inget sammanhållet program för idrotten i Malmö, utan olika småprojekt verkar isolerade och vi vet inte hur dessa gynnar staden i sin helhet. Vi vill därför ha en samlad strategi för hur exempelvis simkunnigheten i Malmö kan förbättras.

Mästargala i Malmö

På många plan och inom många idrotter är Malmö enormt framstående. Vi har Sveriges bästa utövare inom fotboll, handikappidrott, tennis och brottning, för att nämna några. Vi vill uppmärksamma dem som verkligen inspirerar och är förebilder för andra. Därför tycker vi att det är viktigt med en mästargala där Malmö kommun visar upp och premierar dem som är bäst i sin idrottsgren i Sverige och därigenom är utomordentliga representanter för vår stad.

Aktivt samarbete med föreningslivet

Utvecklingen inom föreningslivet går snabbt och kommunen måste följa med i denna utveckling. Det har gjorts en omfattande studie av barn och ungas fritidsvanor som visar att kommunen inte alltid är i framkant vad gäller att tillgodose olika önskemål om ytor och anläggningar. Fritidsnämnden ska därför ha en pådrivande roll för att stadens nämnder och bolagsstyrelser samarbetar med varandra och med föreningslivet för att ytor för spontanidrott och utomhusgym tillgodoses. Medel för detta ska rymmas inom fritidsnämndens investeringsram.

Underlätta för extern finansiering vid idrottsanläggningar

Fritidsnämnden ska, tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, underlätta för föreningar och företag att gå in och sponsra nya idrottsanläggningar i syfte att skapa fler anläggningar. För att detta ska ske transparent och jämlikt ska berörda nämnder under året ta fram en sponsringspolicy med riktlinjer och förutsättningar för detta. Möjligheten till sponsring ska även omfatta anläggningar i behov av renovering. Vidare ska Fritidsnämnden även underlätta och möjliggöra för idrottsanläggningar som helt och hållet finansieras av externa medel.

 

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.