Företagande

Trots Sveriges mest dynamiska arbetsmarknadsregion, två internationella flygplatser, närheten till huvudstäderna Köpenhamn och Stockholm samt Malmö Universitet och Lunds Universitet vittnar företagarna i Malmö om ett allt sämre näringsklimat. När företagare själva får utvärdera kommunens bemötande och förutsättningar för tillväxt och entreprenörskap har Malmö rasat fem år i rad och anses nu bara vara den 153:e bästa kommunen i Sverige att bedriva företag i.

Med bland rikets högsta arbetslöshet och största utanförskap har Malmö inte råd att inte uppmuntra och lyfta företagandet. Företagare själva lyfter istället allt för ofta fram kommunen som en bromskloss för att växa och anställa fler. Vi ser det såväl bland småföretag som för större företag, inte minst inom produktionsindustrin.

Malmömoderaterna vill se en:

Nysatsning på grön tillverkningsindustri

Jämfört med riket som helhet, har Malmö en liten del tillverkande företag. Tillverkningsföretagen sysselsätter 7,8 procent av malmöborna, jämfört med 13,3 procent i riket. Ytterligare 8000 personer i Malmö skulle sysselsättas om Malmö nådde en lika hög andel sysselsatta inom tillverkningsindustrin som riksgenomsnittet. En växande tillverkningsindustri skulle också underlätta för nyanlända och personer med praktiska kunskaper att få arbete. För denna typ av företag är det väsentligt att kunna handla med omvärlden. Malmös geografiska läge gör att många jobb kan skapas inom logistik.

Planering för lokaler för små- och medelstora företag vid ny/tillbyggnation av stadens stadsdelar

Malmö ska även vara en stad för näringsliv och utveckling, därför är det viktigt att arbetstillfällen även finns där människor bor. En förutsättning för företagande, är att lokaler för små och medelstora företag planeras in vid ny/-tillbyggnad av stadens stadsdelar samt att man säkerställer tillgång på mark för etablering då det är av vikt att markberedskapen ökar. Samtidigt krävs ett större samarbete mellan stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för att tillgodose näringslivets behov av god infrastruktur.

Inkubator för fria välfärdsinitiativ

En mångfald av utövare inom välfärden gynnar malmöborna som då får välja till exempel äldreboende eller hemtjänst själv. Ibland är det dock svårt för mindre välfärdsföretag att ta sig fram i Malmö och att få chansen att väljas av någon. Att vara ny företagare innebär alltid med sig stora utmaningar. Tyvärr är de utmaningarna ännu större för någon som försöker etablera sig inom välfärdssektorn, då det finns ett starkt motstånd mot den sortens etableringar i Malmö. I stället bör en hand sträckas ut till dessa företagsamma eldsjälar som vill vara med och göra Malmö till en bättre stad att leva i, genom att Mincs uppdrag kompletteras med att tillhandahålla kompetens för mindre välfärdsföretag. Denna inkubator ska fungera som ett bollplank för nya företag med coachning, juridisk rådgivning och kontakter, men även med ett fysiskt kontor i en riktig entreprenörsanda.

Rättvis tillstånds- och tillsynsprocess

Restaurangägare och krögare vittnar om en allt mer negativ inställning från kommunens sida när det gäller såväl tillstånd som detaljkrav på utformning av uteserveringar och utrymmen. För att öka mångfalden och pulsen i Malmös nattliv bör friare tyglar ges till näringslivet. Vi vill även ändra så att företagare endast betalar för den tillsyn som sker av deras verksamhet. Tillsynen bör dessutom ske samordnad vid ett tillsynstillfälle snarare än vid flera olika. Inspiration kan hämtas från Rättviks kommun. Deras modell innebär också att kommunen kommunicerar med företagen på plats – i stället för med blanketter och omedelbara sanktioner – för att underlätta kontrollen och hjälpa företagen att göra rätt.

Höjd kvalitet genom konkurrens

För att löpande effektivisera och höja kvalitén i den offentliga verksamheten vill vi även att kommunen löpande ser över vilka verksamheter som kan omfattas av konkurrens. Uppföljningen och målstyrningen behöver samtidigt skärpas kring kvalitén i både den kommunala och fristående verksamheten.

Positiv delegation av tjänstemannabeslut

För att underlätta för snabbare beslutsprocesser och uppmuntra till en positivare inställning gentemot företagande bör generella tillståndsfrågor justeras så att tjänstemän har på delegation att bevilja men ej avslå ansökningar. Ett beslut om avslag skall alltid föras till den politiska nivån. Verksamheten behöver självklart löpande kontrolleras för att undvika missbruk eller slarv.

 

Tappade uppkopplingen