Företagande

Trots Sveriges mest dynamiska arbetsmarknadsregion, två internationella flygplatser, närheten till huvudstäderna Köpenhamn och Stockholm samt Malmö Universitet och Lunds Universitet vittnar företagarna i Malmö om ett allt sämre näringsklimat. När Malmö står för Sveriges högsta arbetslöshet och landets största utanförskap har Malmö inte råd att inte uppmuntra och lyfta företagandet. Malmömoderaternas ambition är att Malmö ska utmärkas som en av landets bästa kommuner för företagare att bedriva företag i. Staden ska ta täten när det gäller service och bemötande gentemot malmöbor, företag och besökare. Med ett blomstrande näringsliv följer jobb, tillväxt och ökade resurser till välfärden.

Malmömoderaterna vill se en:

Nysatsning på grön tillverkningsindustri

Jämfört med riket som helhet, har Malmö en liten del tillverkande företag. Tillverkningsföretagen sysselsätter 7,8 procent av malmöborna, jämfört med 13,3 procent i riket. Ytterligare 8000 personer i Malmö skulle sysselsättas om Malmö nådde en lika hög andel sysselsatta inom tillverkningsindustrin som riksgenomsnittet. En växande tillverkningsindustri skulle också underlätta för nyanlända och personer med praktiska kunskaper att få arbete. För denna typ av företag är det väsentligt att kunna handla med omvärlden. Malmös geografiska läge gör att många jobb kan skapas inom logistik.

Planering för lokaler för små- och medelstora företag vid ny/tillbyggnation av stadens stadsdelar

Malmö ska även vara en stad för näringsliv och utveckling, därför är det viktigt att arbetstillfällen även finns där människor bor. En förutsättning för företagande, är att lokaler för små och medelstora företag planeras in vid ny/-tillbyggnad av stadens stadsdelar samt att man säkerställer tillgång på mark för etablering då det är av vikt att markberedskapen ökar. Samtidigt krävs ett större samarbete mellan stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för att tillgodose näringslivets behov av god infrastruktur.

Inkubator för fria välfärdsinitiativ

En mångfald av utövare inom välfärden gynnar malmöborna som då får välja till exempel äldreboende eller hemtjänst själv. Ibland är det dock svårt för mindre välfärdsföretag att ta sig fram i Malmö och att få chansen att väljas av någon. Att vara ny företagare innebär alltid med sig stora utmaningar. Tyvärr är de utmaningarna ännu större för någon som försöker etablera sig inom välfärdssektorn, då det finns ett starkt motstånd mot den sortens etableringar i Malmö. I stället bör en hand sträckas ut till dessa företagsamma eldsjälar som vill vara med och göra Malmö till en bättre stad att leva i, genom att Mincs uppdrag kompletteras med att tillhandahålla kompetens för mindre välfärdsföretag. Denna inkubator ska fungera som ett bollplank för nya företag med coachning, juridisk rådgivning och kontakter, men även med ett fysiskt kontor i en riktig entreprenörsanda.

Rättvis tillstånds- och tillsynsprocess

Restaurangägare och krögare vittnar om en allt mer negativ inställning från kommunens sida när det gäller såväl tillstånd som detaljkrav på utformning av uteserveringar och utrymmen. För att öka mångfalden och pulsen i Malmös nattliv bör friare tyglar ges till näringslivet. Vi vill även ändra så att företagare endast betalar för den tillsyn som sker av deras verksamhet. Tillsynen bör dessutom ske samordnad vid ett tillsynstillfälle snarare än vid flera olika. Inspiration kan hämtas från Rättviks kommun. Deras modell innebär också att kommunen kommunicerar med företagen på plats – i stället för med blanketter och omedelbara sanktioner – för att underlätta kontrollen och hjälpa företagen att göra rätt.

Höjd kvalitet genom konkurrens

För att löpande effektivisera och höja kvalitén i den offentliga verksamheten vill vi även att kommunen löpande ser över vilka verksamheter som kan omfattas av konkurrens. Uppföljningen och målstyrningen behöver samtidigt skärpas kring kvalitén i både den kommunala och fristående verksamheten.

Positiv delegation av tjänstemannabeslut

För att underlätta för snabbare beslutsprocesser och uppmuntra till en positivare inställning gentemot företagande bör generella tillståndsfrågor justeras så att tjänstemän har på delegation att bevilja men ej avslå ansökningar. Ett beslut om avslag skall alltid föras till den politiska nivån. Verksamheten behöver självklart löpande kontrolleras för att undvika missbruk eller slarv.

Näringslivsråd

Kommunen ska tillsätta ett näringslivsråd bestående av representanter från såväl stora som små företag. Rådet ska agera remissinstans och bollplank åt kommunledningen för att alltid sätta fokus på att värna och underlätta för företagande i staden.

Friare reglering av nattklubbar och längre öppettider

Malmös nattliv är både rikt och levande men det finns det en stor potential för mer. Det behöver ske en minskad reglering av verksamheten för att underlätta för etablering på marknaden. Samtidigt skall detta kompletteras med en skärpt tillsyn där nolltolerans skall råda mot svartklubbar.

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.