Skola

Förskolan

Malmömoderaterna välkomnar de fria aktörer som söker sig till Malmö för att såväl bygga som driva förskolor. Det spelar ingen roll om det är kommunen eller någon annan som är huvudman, så länge det erbjuds en förskola av hög kvalitet.

Malmös förskolor ska både ge trygghet, glädje och lust till lärande. Oavsett om det är kommunen eller fristående aktörer som driver verksamheten ska den präglas av hög kvalitet.

Att få en förskoleplats när och där man behöver det är en grundläggande samhällsservice som malmöborna ska kunna räkna med.

Malmömoderaterna vill se:

Ett lönelyft för skickligare och mer tillgänglig personal

Endast var fjärde personal inom Malmös förskoleverksamhet är förskollärare. Med mer utbildad personal blir pedagogiken och stödet till våra yngsta bättre. Skillnaderna i löner mellan lärare i förskolan och grundskolan påverkar i förlängningen förskolans förutsättningar att klara sin personalförsörjning. Detta utifrån minskad lönemässig konkurrenskraft, vilket i sin tur påverkar status och attraktionskraft. Därför föreslår vi en rekordstor satsning på höjda löner för förskollärare.

En ökad valfrihet och mångfald​

För att bli en mer attraktiv arbetsgivare är det viktigt att det finns goda möjligheter till utveckling, karriär och att specialisera sig inom verksamheten. Möjligheter till utveckling för den som vill leda finns på plats i form av förste förskollärare, vilket är en bra modell för att det ska vara möjligt att göra karriär i förskolan. Det är dock viktigt att inte glömma bort de pedagoger som finns i verksamheterna som är specialiserade inom vissa områden. Dramapedagoger, konstpedagoger, naturpedagoger och många fler måste också ha möjlighet att utveckla sig själv tillsammans med förskolorna. Dessa pedagoger gör ett fantastiskt arbete ute i verksamheterna och inspirerar såväl barnskötare som förskollärare, men det är inte mer än rätt att de också kan få möjlighet att vara ledstjärnor inom sitt område. Profilförskolor, inom exempelvis musik eller natur och miljö, skulle vara en god möjlighet för den pedagog som vill göra karriär utan att bli chef. Samtidigt skulle barnen erbjudas en större mångfald av verksamheter och därmed en ökad valfrihet, då den familj som önskar kan erbjudas plats på en förskola som erbjuder något särskilt inom ett visst område, som familjen kan ha visat intresse för.

En likvärdighet och kvalitet

Malmös förskolor ska både ge trygghet, glädje och lust till lärande. Oavsett om det är kommunen eller fristående aktörer som driver verksamheten ska den präglas av hög kvalitet. Kommunen sköter tillsynen över de fristående förskolor som finns i staden och idag sker tillsyn minst vart femte år, vilket innebär att ett barn kan passera hela förskoletiden utan någon form av tillsyn. De kommunala förskolorna, vars tillsyn genomförs av skolinspektionen, granskas vart tredje år. Denna regelbundna tillsyn bör genomföras lika ofta, oavsett huvudman, för att kunna garantera att alla förskolor i Malmö håller en god kvalitet.

En utbyggnad för att möta befolkningsutvecklingen

Att få en förskoleplats när och där man behöver det är en grundläggande samhällsservice som malmöborna borde kunna räkna med. Enligt lokalbehovsplanen för förskoleverksamheten för 2018–2027 bedöms lokalbehovet öka med cirka 3 900 platser på grund av befolkningsutvecklingen. Till detta behöver flera av dagens lokaler rustats upp eller ersättas. Därför behöver Malmö införa ett snabbspår för tillstånd och byggande av nya förskolor där såväl bygglov som tillstånd under byggandets hanteras av särskild anställd personal för snabbare hantering.

Med vår politik kan småbarnsföräldrarna som kämpar för att få ihop livspusslet lita på att förskoleplatsen finns när den behövs och samtidigt slipper våra hårt arbetande skattebetalare betala höga kostnader för tillfälliga lösningar. Här spelar samarbetet med andra nämnder och förvaltningar en stor roll för att säkra att utbyggnaden matchar de behov som kommunen möter i befolkningstillväxt. För att möta dessa behov är det också viktigt att välkomna de fria investeringar som vänder sig till Malmö och vill såväl bygga som driva förskolor. Det spelar ingen roll om det är kommunen eller någon annan som är huvudman, så länge det erbjuds en förskola av hög kvalitet.

En förebyggande välfärd för både kunskap och arbete

Flera kommuner med fungerande integration kombinerar förskoleverksamhet med utbildningsverksamhet inom exempelvis SFI för nyanlända föräldralediga. Detta bör utökas och kombineras med aktivitetskrav på att den som är föräldraledig och uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl bör delta i utbildningsinsatser när så behövs.

Grundskola

Malmös skolor är bland de mest segregerade i Sverige. Alltför många av våra elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och med ett dåligt självförtroende. Det finns skolor som år ut och år in misslyckas med att leverera ett fullgott resultat, samtidigt som andra skolor fungerar mycket bra och toppar olika mätningar vad avser betygsresultat, trivsel och lärandemiljö.

Nyligen presenterade gymnasieförvaltningen betygen för Malmös grundskolors elever. Resultaten bekymrar. Gymnasiebehörigheten fortsätter sjunka och i år lämnar mer än var fjärde elev årskurs nio utan behörighet att läsa vidare. Förklaringen kan inte endast härledas till hög migration – när statistiken rensats för nyanlända saknar fortfarande var femte elev behörighet. Samtidigt är det tydligt att den spelar roll och främst misslyckas de eleverna i kärnämnena matematik, svenska och engelska.

Resultaten skiljer sig markant åt mellan skolor i olika delar av staden. På Värner Rydénskolan i Rosengård uppnår endast var tredje elev gymnasiebehörighet. På Västra Hamnenskolan klarar 98 procent att nå behörighet. Förutsättningarna för alla Malmöelever att kunna plugga vidare och skaffa ett jobb är väldigt olika. Det är ett svek främst mot eleverna med sämst förutsättningar att få hjälp och studiero hemma.

Malmömoderaterna vill införa en nystart för Malmös skolor i tre steg:

 

Steg 1 – Ordning och reda i skolan

Internationell forskning visar att elever med sämre förutsättningar behöver en lugnare studiemiljö – i Malmö är situationen den motsatta. Eleverna med sämst förutsättningar går oftast på skolor präglade av stök, hot och mobbning.

Malmömoderaterna vill införa:

Obligatorisk sommarskola för den elev som inte når godkänt

Sommarloven i Sverige är bland de längsta i världen. Samtidigt är undervisningstiden under ett läsår bland de kortaste i OECD. Det är därför inte konstigt om vissa elever behöver ytterligare tid på sig för att tillskansa sig grundläggande kunskaper. Samtidigt ser vi hur de elever som inte når målen börjar halka efter tidigt. Därför krävs obligatorisk sommarskola för att den elev som tidigt är på väg utför ska hjälpas tillbaka på rätt väg. Den elev som från och med mellanstadiet inte når godkänt får därmed sommaren på sig att hinna ikapp de andra eleverna.

Ordning genom nolltolerans mot både skolk och mobiler i klassrummet

Frånvaro behöver utredas tillsammans med föräldrarna och skolorna måste arbeta aktivt för att kraftigt minska den ogiltiga frånvaron. Samtidigt är det dags att återinföra ordning i klassrummet, därför bör Malmö införa mobilförbud på samtliga lektioner om ej läraren bestämmer annat.

En trygg och jämlik skola

Ett tydligt politiskt mandat måste ges till lärarkåren i Malmö: i Malmös skolor är det nolltolerans mot alla typer av kränkningar – oavsett om det bottnar i rasism, sexism eller någonting annat. Skolans värld behöver vara tydlig: det handlar inte om att förmildra ett beteende genom att kalla det mobbning. Istället behöver handlingar beskrivas vid sina rätta namn såsom sexuella trakasserier, misshandel och kränkningar. Den elev som vid upprepade tillfällen utsätter andra för denna typ av kränkning skall tvingas att byta skola. Vi ska kunna erbjuda våra barn och ungdomar en trygg och jämställd skola. Där eleverna vet vart de ska vända sig ifall de känner sig trakasserade eller blir kränkta.

Trygga och åtskilda dusch- och omklädningsrum

Skolornas omklädningsrum är en plats helt fri från vuxnas insyn och trygghet – allt för ofta blir detta platsen för grova kränkningar och trakasserier. Därför föreslår vi att Malmö stad i sin investeringsbudget anvisar särskilda medel för att bygga om duschrummen på stadens grundskolor till att bli enskilda duschbås.

 

Steg 2 – Mer stöd till lågpresterande elever

Malmös elever skall veta att de får en god utbildning, oavsett om de väljer en fristående eller kommunal skola. Malmömoderaterna vill ta fram en specialpedagogisk strategi för Malmös skolor med fokus att tillsätta fler stödlärare och därtill införa lärarassistenter för att minska lärarnas administrativa arbetsbelastning.

Malmömoderaterna vill införa:

Valfrihet höjer kvalitén

Malmös elever skall veta att de får en god utbildning, oavsett om de väljer en fristående eller kommunal skola. Eftersom en sjättedel av Malmös grundskoleelever väljer att gå i friskolor måste villkoren för att etablera och driva skolor i Malmö vara goda. Det fria skolvalet är en förutsättning för att Malmö ska kunna erbjuda skolplatser till alla barn de kommande åren, och därför är en likvärdig behandling av friskolor och kommunala skolor av största vikt. För att underlätta föräldrarnas och elevernas val vill vi verka för gratis busskort för dem som väljer en grundskola i en annan del av staden än där de själva bor. Vi vill ge den kommunala skolan samma möjligheter till frihet och ansvar som friskolorna har. Det innebär ett större budgetansvar och en större frihet att profilera sig och välja pedagogisk inriktning.

Möjliggör för personalen att skapa kommunala friskolor

Resurserna bör flyttas så långt ut i organisationen som möjligt. Genom att låta högpresterande och självgående kommunala skolor omvandlas till kommunala friskolor och fullt ut ansvara för sin egen verksamhet, skulle administrativa resurser på grundskoleförvaltningen kunna frigöras till skolor med större problematik, i form av ökad administrativ hjälp eller annat stöd.

Höjda löner för skickliga lärare

Lärarnas situation behöver förbättras. Skickliga lärare ska kunna göra karriär. Extra prioriteringar vad gäller lönerna för våra skickliga lärare behöver göras. En förutsättning för att kunna arbeta pedagogiskt är att minska den administration som idag belastar lärarna. På så sätt skapas det mer tid för lärarna att kunna träffa eleverna även utanför klassrummet, utan att behöva känna stressen över de administrativa bitar som måste hinnas med under arbetsdagen.

Höj lärarnas status

Att lärarstatusen höjs är av central betydelse för den svenska skolans framtid. En nödvändig förutsättning för en kvalitativ utbildning är också att lärarkåren ges möjlighet att fortbilda sig i såväl sina ämnen som i pedagogik. Detta gäller för såväl teoretiska som yrkesförberedande utbildningar. Under Alliansregeringens tid infördes flera karriärmöjligheter för lärare, såsom t.ex. förstelärare. Det är bra. Vi vill dessutom ge fler gymnasielärare i Malmö möjlighet att fördjupa sina kunskaper genom licentiat- eller doktorsutbildningar i sina respektive ämnen. Vi vill även inrätta fler ämnesorienterade lektorstjänster i Malmö. På så vis höjs också läraryrkets status.

Specialpedagogisk strategi för Malmö – Fler stödlärare

Bristande kunskaper i språk och matematik vittnar om att allt fler elever behöver specialpedagogiska insatser. Finland kan fungera som inspiration, där det är naturligt för alla elever att söka extra stöd i de ämnen de har svårare för. Där är tidiga insatser och ett mer naturligt förhållningssätt rådande vad gäller just specialpedagogik. Malmö behöver ta fram en specialpedagogisk strategi som innehåller satsningar i form av fler speciallärare och handledning av klass- och ämneslärare för att kunna erbjuda insatser i samtliga klasser och för alla elever som behöver särskilt stöd.

Inför lärarassistenter

Redan i dag vittnar lärare i hela Malmö om en allt för hög arbetsbelastning, stress och att elever ej får den hjälp de kan behöva. Lärarassistenter, exempelvis i ett samarbete med Malmö Universitet, kan därför fungera både som administrativa stöd, pedagogisk hjälp under exempelvis läxhjälp och med att höja kompetensen på framtida lärare.

 

Steg 3 – Ansvarskrävande och resultatfokus

Malmömoderaterna vill ge ett större inflytande över verksamheten till varje rektor. Samtidigt vill vi ställa större krav på rektorerna i sin roll som pedagogiska ledare. Moderaterna vill införa en kunskapspeng till skolor som lyfter sina resultat i syfte att stimulera skolor till ökade kunskapsresultat.

Malmömoderaterna vill införa:

Fler skickliga rektorer med utökat ansvar

Varje rektor ska ha ett så stort inflytande över sin verksamhet som möjligt. En total översyn av rektorernas vardag behöver genomföras. Genom att man kan frigöra administrativa uppgifter från rektorerna ger vi dem utökade möjligheter att utveckla pedagogiken på skolorna. För de rektorer vars skolor når goda resultat och har en god lärandemiljö är det viktigt med ett kvitto på deras goda arbete i form av höjd lön och möjligheter till karriärutveckling.

Ställ större krav på rektorerna

Rektorns roll är att vara den pedagogiska ledaren på skolan. Rektorn skall leda lärarkåren, bevaka att den vidareutbildas, men också se till så att arbetsklimatet är bra. Malmö stad måste därför ställa större krav vid rektorstillsättningar. Rektorer bör tillsättas utifrån tidsbestämda förordnanden för ökat fokus på resultat. Samtidigt måste staden våga ta itu med skolor och skolledningar som ej håller måttet. Den rektor som konsekvent levererar under förväntade resultat ska omplaceras. Vår nolltolerans mot skolor som inte håller måttet behöver följas även när det kräver obekväma beslut.

Kunskapspeng till skolor som lyfter sina resultat

I syfte att ”sporra” skolor med sämre förutsättningar vill se över förutsättningarna att införa en särskild kunskapspeng så att hela elevpengen inte betalas ut direkt utan endast 95 %. De sista 5 % föreslås betalas ut först om skolan lyckas lyfta årskullens resultat jämfört med ett viktat genomsnitt utifrån tidigare utgångna årskullar.

 

Gymnasie- och vuxenutbildning

Malmö ska ha Sveriges bästa gymnasieskolor. Utbildningen vid Malmös gymnasieskolor ska präglas av hög kvalitet och hög status. Gymnasieskolorna ska vara attraktiva lärosäten och målet är att de skall vara bäst i landet. Samarbetet med universitet och högskolor måste utvecklas och stärkas. Malmö måste bättre än idag utnyttja den kompetens som finns vid närliggande högre utbildningscentra. Vi vill uppmuntra den typ av forskaranknuten utbildning som nu genomförs inom matematik och naturvetenskap på Borgarskolan och S:t Petri. Vi efterlyser motsvarande satsning med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap.

Malmömoderaterna vill införa:

Renodla målen för gymnasieskolan

Skolans huvuduppgift är kunskapsuppdraget. Kunskapsmålen måste förtydligas i skolans olika styrdokument. Inte minst i Malmö har målen i de olika styrdokumenten fokuserat på andra saker än just kunskapsuppdraget.

Spjutspetsutbildningar

Vi vill införa två nya spetsutbildningar inom matematik samt programmering för att i samverkan med Malmö Universitet tidigt samla Sveriges främsta talanger. Likt Malmö FF gör med unga fotbollsspelare. Duktiga elever skall i högre utsträckning uppmuntras att läsa universitetskurser redan under gymnasietiden. Vi är positiva till s.k. elitklasser. Inte minst inom matematik och naturvetenskap är sådana satsningar nödvändiga för att behålla spetskompetensen i landet.

De praktiska programmen ska ske i samband med näringslivet

Vi vill vidareutveckla samarbetet med det lokala och regionala näringslivet i syfte att stärka de praktiska programmen på gymnasiet. Fler lärlingsutbildningar skapar bättre förutsättningar för framtida jobb. Mentorskapsprogram och sommarjobbsprogram är ytterligare vägar för at stärka yrkesprogrammen

Anpassa vuxenutbildningen efter bristyrken och anställningsbarhet

Vuxenutbildningen måste effektiviseras så att fler malmöbor blir anställningsbara. Det kan handla om grundläggande vuxenutbildning för fler malmöbor, men också om kompletterande utbildningar för att få den enskilde att gå från bidragsberoende till jobb. Lika viktigt är det att validera de kunskaper som nyanlända malmöbor har, i syfte att snabbt kunna matcha dem mot arbetsmarknaden. Ett ökat samarbete med Arbetsförmedlingen är viktigt, men också med det lokala näringslivet.

Malmö Universitet, Campus Rosengård

Malmö Universitet skulle kunna upprätta ett campus på Rosengård. Där skulle tekniskt basår och annan inledande utbildning hållas, så att steget till att fortsätta på högskolan förminskas. Genom att ha utbildningen på Rosengård skulle också kontakt kunna hållas med föräldrar och syskon, som därigenom skulle få en naturlig koppling till den högre utbildningen.

 

Tappade uppkopplingen