Trafik

Malmö stads befintliga infrastruktur behöver användas på ett effektivare sätt. Allt i ett Malmö där bilen ska kunna samsas med cyklister och fotgängare. Om fler invånare av egen vilja och genom det fria valet skulle välja ett alternativ till bilen skulle belastningen på vårt vägnät minska och öka framkomligheten för kollektivtrafiken men också för de i behov av bilen som sitt transportmedel för vardagen och i arbetet. För det behövs en fungerande och utbyggd kollektivtrafik och ökade möjligheter till användning av cykel som färdmedel. Om Malmö ska leva upp till målsättningen att vara en stad som satsar på kollektivtrafiken måste dessutom busstrafiken i många av Malmös ytterområden förbättras. Vissa områden saknar fortfarande direktlinje till sin huvudort med tandläkare, vårdcentral och affärer.

Malmömoderaterna vill införa:

Öka framkomligheten för fotgängare och cyklister

Malmö skall även fortsatt vara en stad där förbättringar för stadens cyklister prioriteras genom satsningar på fler och säkrare cykelbanor och trafikövergångar. Stadens cyklister och bilister måste till största möjliga mån skiljas åt genom fler direkta cykelvägar. Staden är i stort behov av fler inhängande och övervakade cykelparkeringar. En lösning kan vara att privata aktörer mot en avgift förser malmöborna med möjligheten.

Utveckla kollektivtrafiken på dagen och natten

För att underlätta för kollektivtrafikresenärerna vill vi se fler busslinjer vara helt elektrifierade för att minska utsläpp och buller, bygga fler busshållplatser med realtidsvisning och väderskydd för att göra väntetiden så behaglig som möjligt. Behovet av nattbussar bör ses över för att varje Malmöbo tryggt och enkelt ska kunna ta sig hem vilken tid på dygnet som helst. Nattbussarna bör införa nattstopp, dvs. att de stannar vart som helst längs sin rutt för att öka tryggheten och minska avståndet mellan busshållplats och hem.

Satsning på billigare busstrafik för äldre

För att bryta ofrivillig ensamhet och isolering hos äldre genomförs en kraftig satsning på att äldre ska få åka billigare på bussar i stadstrafik

Bygg fler knutpunkter och infartsparkeringar

Många av stadens invånare och de som arbetspendlar in till Malmö varje dag vill ges möjligheter att minska bilanvändandet. Dessa måste dock vara lätthanterade och tillgängliga för att de ska användas. Ett led i arbetet med att minska vägtrafiken är att göra det möjligt att byta från bil och cykel till kollektivtrafik genom att bygga s.k. knutpunkter där man bygger samman stadens kollektivtrafik med övervakade bil- och cykelparkeringar. Dels kan detta ske i stadens centralare delar med ökat fokus på cykel men också kombinerat med fler infartsparkeringar för arbetspendlarna till och från Malmö samt dess ytterområden.

Inför differentierade hastighetsgränser

För att få en större acceptans för gällande hastighetsgränser bör dessa vara anpassade till trafikbehovet och till gatornas kapacitet. Vi vill därför införa differentierade hastighetsgränser, 30 vid skolor, 40 i bostadsområden och centrala delar i hela kommunen, 50 på lämpliga större gator och 60 på in- och utfartsleder, samt 90 på hela inre ringvägen, även dess förlängning förbi Malmömässan.

Olika typer av fartregelring

För att säkerställa att skyltad hastighet efterlevs bör man i Malmö arbeta på flera olika sätt. Många laglydiga fordonsförare upplever fartgupp som en kollektiv bestraffning då de anläggs på grund av att ett fåtal förare inte håller beslutad hastighetsgräns. I stället bör Malmö införa farthinder som aktiveras för de bilar som kör olagligt fort. Fler övergångsställen, inte minst i kollektivtrafikstråk, bör regleras med trafikljus för att skapa ett jämnare flöde för samtliga trafikslag.

Samordnade vägarbeten

Boende i stadsdelar där det byggs mycket får konstant uppleva att vägar stängs av och trafiken leds om på grund av olika vägarbeten. Då många olika arbeten pågår helt eller delvis samtidigt innebär det långa köer och problem. För att inte skapa onödiga trafikstockningar vill vi att gatukontoret ska samordna sina arbeten bättre. För att undvika onödiga dubbelarbeten där samma gata grävs upp flera gånger av olika aktörer vill vi också att gatukontoret ska ha ett tätare samarbete med bland annat VA-syd och synka sina planerade åtgärder.

Fri parkering på lördagar i centrala Malmö

För att underlätta för malmöborna att besöka affärerna i centrala staden, föreslår vi att den avgiftsbelagda gatuparkeringen på lördagar ska ersättas med fri, tidsbegränsad parkering med krav på P-skiva. Samtidigt vill vi ta bort avgiften på vardagar mellan 18–20 på alla de gator där den visat sig inte behövas för att uppnå omsättning på parkeringsplatserna.

Avskaffa städparkeringen

Vi vill också snarast avskaffa den så kallade städparkeringen som endast leder till att ett antal fordon vid varje städtillfälle får en felparkeringsavgift – men gatan blir ändå inte städad eftersom fordonet som var felparkerat står kvar på gatan.

Minska stadens bilköer av miljöskäl

Det är inte minst av miljöskäl viktigt att minska köer och ta bort den så kallade söktrafiken. Vi föreslår därför att fler gator får styrning av trafikljusen med så kallad grön våg för att minska onödiga stopp och accelerationer, samtidigt som vi föreslår att ett modernt p-ledsystem införs. Vi vill också pröva enkelriktningar av parallella gator för att öka framkomligheten både för kollektivtrafik och för privatfordon.

Bygga metro till Köpenhamn

Malmömoderaterna står bakom förslaget att bygga en Metro mellan Malmö och Köpenhamn, Vidare vill vi också att stadskontoret omgående påbörjar arbetet med att ta fram underlag för byggandet av Malmös första tunnelbanelinje i samband med Malmö- Köpenhamn metron.

 

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.