Stadsbyggnad

Malmö växer med i genomsnitt 5000 personer varje år. Inflyttningen ställer krav på en hög byggnationstakt, lokaler och samhällsservice. Moderaterna anser att en förtätning i stadens centrala delar är av största betydelse, i en stad där de olika stadsdelarna måste byggas samman till en helhet. Samtidigt är det också av vikt att Malmös byar skall ha möjlighet att behålla sin säregna karaktär.

Malmö skall bygga sina bostäder i goda kollektivtrafiklägen för ett smidigare resande för stadens invånare och till gagn för miljön. Den växande staden förutsätter att vi tar hand om och vårdar de parkområden vi har och uppmuntrar de boende att engagera sig i sin närmiljö. Genom att förtäta stadens befintliga bestånd och bygga högre ges vi också en möjlighet att spara vår stads grönområden.

Stadens nya och befintliga stadsdelar skall präglas av varierande och nydanande arkitektur. Planeringen av nya bostäder måste även inkludera fler förskolor, skolor och idrottsytor. Platser behöver säkras för fritid och rekreation.

Malmömoderaterna vill införa:

Detalj- samt bygglovsarbete måste syfta till ett större bostadsbyggande

Det tar idag alldeles för lång tid från idé till inflyttning. Byggbolag och fastighetsbolag vittnar istället om en kommun där förvaltningarna ofta letar brister i ansökningar snarare än att arbeta för att lösa bostadsbristen. Malmö stads detaljplaner bör, med undantag av områden med stort kulturhistoriskt värde, vara mer flexibla. Det ska i planskedet räcka med att markera användningsområde, volym och byggnadernas förläggning på marken för att sedan reglera övriga detaljer i en kommande bygglovsprocess. På detta sätt skulle Malmö även tillvarata byggherrarnas idéer och kompetens, samtidigt som det skulle förenkla processen och korta tiden från plan till färdigt projekt.

En samlad enhet för tillståndsansökningar

För att effektivisera och underlätta vid tillståndsprocesser bör det upprättas en väg in gällande tillståndssökande. Den samlande enheten skulle samordna samtliga delar av tillståndsgivandet vid ansökningar och kan på så vis effektivisera både samordning och underlätta för kommunal administration när både den som vill bygga och de som ser över tillstånd kan vända sig till samma part.

Underlätta bygglovshanteringen

Att förenkla och skynda på plan- och bygglovsbeslut är av största vikt. Med anledning av det vill vi införa en princip på delegation gällande bifall. Det innebär att politiken delegerar möjligheten att bevilja byggnationsansökningar, enligt de möjligheter som finns angivet i Plan- och bygglagen, men att tjänstemän behöver fortsatt ett politiskt mandat för att avslå en ansökan om byggnation. Utöver detta krävs en översyn av kommunens byggregler och ett borttagande av kostsamma särkrav som går utöver kraven i PBL och boverkets regler.

Underlätta för bostadskarriär i ekonomiskt resurssvaga områden

För att underlätta för en bostadskarriär i också ekonomiskt resurssvaga områden vill Moderaterna uppmuntra och verka för ombildning av hyresrätter i MKB till bostadsrätter i dessa områden samt inte minst göra det möjligt för boende i MKB att för marknadsmässigt pris få sin hyresrätt ombildad till äganderätt.

Högre byggnader som norm

Malmö bör införa en arbetsprincip att uppmuntra fler, snarare än färre, våningsplan vid bostadsbyggnation.

Fler inredda vindar hjälper yngre till sin första bostad

För att klara Malmös behov av fler lägenheter och samtidigt skona så mycket jordbruksmark som möjligt behövs alla former av förtätningar i det befintliga beståndet. Ett enkelt och relativt snabbt sätt för Malmö är att ytterligare uppmuntra byggandet av vindslägenheter. Vindar är i många fall en outnyttjad och attraktiv resurs som skulle kunna möjliggöra för fler bostäder, framför allt för många yngre Malmöbor. Malmö stad ställer i dag krav på hisstillgänglighet vid de flesta fall av ombyggnation av vindar till lägenheter. Enligt Plan- och Bygglagen medges viss flexibilitet för kommuner gentemot det kravet.

Nej till köp av bostadsrätter

Malmö stad skall under inga omständigheter snedvrida bostadsmarknaden genom att köpa in bostadsrätter. De bostadsrättslägenheter som staden i dag äger skall säljas av i den takt som marknaden kan hantera. I de fall där besittningsrätten inte gör det möjligt att avyttra en lägenhet ska hyran sättas efter marknadsmässiga principer, d.v.s. så att inte hyran i en bostadsrättslägenhet blir lägre än kommunens avgift till föreningen, beräknad kostnad för inre underhåll samt kapitalkostnad.

 

 

Tappade uppkopplingen