Gymnasie- och vuxenutbildning

Malmö ska ha Sveriges bästa gymnasieskolor. En gymnasieskola av hög kvalitet ger elever en chans att utvecklas och öppnar nya vägar i livet. Det är också en förutsättning för att Malmö ska kunna behålla sin konkurrenskraft mot omvärlden. Gymnasieskolan ska vara för alla. Gymnasieskolorna ska vara attraktiva lärosäten och målet är att de skall vara bäst i landet. Samarbetet med universitet och högskolor måste utvecklas och stärkas. Malmö måste bättre än idag utnyttja den kompetens som finns vid närliggande högre utbildningscentra. Vi vill uppmuntra den typ av forskaranknuten utbildning som nu genomförs inom matematik och naturvetenskap på Borgarskolan och S:t Petri. Vi efterlyser motsvarande satsning med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap. Vuxenutbildningen i Malmö ska ge stöd och hjälp tillbaka in på arbetsmarknaden eller högre utbildning för den som halkat efter.

Malmömoderaterna vill införa:

Renodla målen för gymnasieskolan

Skolans huvuduppgift är kunskapsuppdraget. Kunskapsmålen måste förtydligas i skolans olika styrdokument. Inte minst i Malmö har målen i de olika styrdokumenten fokuserat på andra saker än just kunskapsuppdraget.

Spjutspetsutbildningar

Vi vill införa två nya spetsutbildningar inom matematik samt programmering för att i samverkan med Malmö Universitet tidigt samla Sveriges främsta talanger. Likt Malmö FF gör med unga fotbollsspelare. Duktiga elever skall i högre utsträckning uppmuntras att läsa universitetskurser redan under gymnasietiden. Vi är positiva till s.k. elitklasser. Inte minst inom matematik och naturvetenskap är sådana satsningar nödvändiga för att behålla spetskompetensen i landet.

De praktiska programmen ska ske i samband med näringslivet

Vi vill vidareutveckla samarbetet med det lokala och regionala näringslivet i syfte att stärka de praktiska programmen på gymnasiet. Fler lärlingsutbildningar skapar bättre förutsättningar för framtida jobb. Mentorskapsprogram och sommarjobbsprogram är ytterligare vägar för at stärka yrkesprogrammen

Anpassa vuxenutbildningen efter bristyrken och anställningsbarhet

Vuxenutbildningen måste effektiviseras så att fler malmöbor blir anställningsbara. Det kan handla om grundläggande vuxenutbildning för fler malmöbor, men också om kompletterande utbildningar för att få den enskilde att gå från bidragsberoende till jobb. Lika viktigt är det att validera de kunskaper som nyanlända malmöbor har, i syfte att snabbt kunna matcha dem mot arbetsmarknaden. Ett ökat samarbete med Arbetsförmedlingen är viktigt, men också med det lokala näringslivet.

Malmö Universitet, Campus Rosengård

Malmö Universitet skulle kunna upprätta ett campus på Rosengård. Där skulle tekniskt basår och annan inledande utbildning hållas, så att steget till att fortsätta på högskolan förminskas. Genom att ha utbildningen på Rosengård skulle också kontakt kunna hållas med föräldrar och syskon, som därigenom skulle få en naturlig koppling till den högre utbildningen.

Möjlighet till fortsatta studier för lärare

Vi vill ge fler gymnasielärare i Malmö möjlighet att på betald arbetstid fördjupa sina kunskaper genom licentiat- eller doktorsutbildningar i sina respektive ämnen. Vi vill även inrätta fler ämnesorienterade lektorstjänster i Malmö. På så vis höjs också läraryrkets status.

 

Förskolan Grundskolan

 

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.