Grundskolan

Barn i skolan vid en dator

Malmös skolor är bland de mest segregerade i Sverige. Alltför många av våra elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och med ett dåligt självförtroende. Det finns skolor som år ut och år in misslyckas med att leverera ett fullgott resultat, samtidigt som andra skolor fungerar mycket bra och toppar olika mätningar vad avser betygsresultat, trivsel och lärandemiljö. Malmö ska påbörja sin resa mot att bli Sveriges bästa skolkommun. Resan är lång och arbetet startar nu. Alla elever är unika. Det är människor med olika erfarenheter, bakgrund och förutsättningar. Att kunna ge individuellt stöd och resurser där det behövs är avgörande för att lyckas med skolresultaten. Malmömoderaterna har höga förväntningar på lärare, rektorer, föräldrar och inte minst elever. Det är för att vi tror på dem och vi vet att tillsammans kommer vi lyckas.

Malmömoderaterna vill införa en nystart för Malmös skolor i tre steg:

 

Steg 1 – Ordning och reda i skolan

Internationell forskning visar att elever med sämre förutsättningar behöver en lugnare studiemiljö – i Malmö är situationen den motsatta. Eleverna med sämst förutsättningar går oftast på skolor präglade av stök, hot och mobbning.

Malmömoderaterna vill införa:

Obligatorisk sommarskola för den elev som inte når godkänt

Sommarloven i Sverige är bland de längsta i världen. Samtidigt är undervisningstiden under ett läsår bland de kortaste i OECD (The Organisation for Economic Co-Operation and Development). Vissa elever behöver ytterligare tid på sig för att skaffa sig grundläggande kunskaper.

Därför krävs obligatorisk sommarskola så att elever som halkar efter i utbildningen får den hjälp som behövs för att klara av skolan. Den elev som från och med mellanstadiet inte når godkänt får därmed sommaren på sig att hinna ikapp de andra eleverna.

Ökade resurser för uppsökande verksamhet och nolltolerans mot skolk

För att elever inte ska falla efter i skolarbetet och för att tidigt kunna genomföra nödvändiga insatser behöver kommunens uppsökande verksamhet ges ökade resurser och stöd. Det behövs tidiga insatser i samverkan med vårdnadshavare i arbetet för att motverka otillåten frånvaro. Skolorna behöver arbeta aktivt för att kraftigt minska den ogiltiga frånvaron. Skulle detta ändå inte ge önskat resultat bör skolans sista verktyg användas — nämligen att åberopa närvaroplikten.

Mobilförbud i klassrummet

Det är dags att återinföra ordning i klassrummet, därför bör Malmö införa mobilförbud på samtliga lektioner om ej läraren bestämmer annat.

Ansvarskontrakt mellan skola och föräldrar

Ansvarskontrakt är en överenskommelse mellan förälder, elev och lärare. Där respektive part förbinder sig att ta ansvar för att elevens skolgång ska fungera och att uppsatta mål ska kunna nås. Det är viktigt att föräldrar ges en möjlighet och ser sin skyldighet till att aktivt delta i sitt barns lärande och skolgång.

En trygg och jämlik skola

Ett tydligt politiskt mandat måste ges till lärarkåren i Malmö: i Malmös skolor är det nolltolerans mot alla typer av kränkningar – oavsett om det bottnar i rasism, sexism eller någonting annat. Skolans värld behöver vara tydlig: det handlar inte om att förmildra ett beteende genom att kalla det mobbning. Istället behöver handlingar beskrivas vid sina rätta namn såsom sexuella trakasserier, misshandel och kränkningar. Den elev som vid upprepade tillfällen utsätter andra för denna typ av kränkning skall tvingas att byta skola. Vi ska kunna erbjuda våra barn och ungdomar en trygg och jämställd skola. Där eleverna vet vart de ska vända sig ifall de känner sig trakasserade eller blir kränkta. Här behövs kontinuerliga fortbildningsinsatser av personalen.

Trygga och åtskilda dusch- och omklädningsrum

Skolornas omklädningsrum är en plats helt fri från vuxnas insyn och trygghet – allt för ofta blir detta platsen för grova kränkningar och trakasserier. Därför föreslår vi att Malmö stad i sin investeringsbudget anvisar särskilda medel för att bygga om duschrummen på stadens grundskolor till att bli enskilda duschbås.

 

Steg 2 – Mer stöd till lågpresterande elever

Malmös elever skall veta att de får en tillfredställande utbildning, oavsett om de väljer en fristående eller kommunal skola. Malmömoderaterna vill ta fram en specialpedagogisk strategi för Malmös skolor med fokus att tillsätta fler stödlärare och därtill införa lärarassistenter för att minska lärarnas administrativa arbetsbelastning.

Malmömoderaterna vill införa:

Elevers kunskap i centrum

Inför nivåbaserat lärande. I dagsläget är svensk skola anpassad efter en befolkning med ungefär samma kunskapsnivå vid skolstart. Så ser inte verkligheten ut, vare sig i Sverige eller Malmö.Vi vill inför ett frivilligt system för stadens skolor, med fokus på årkurs 4-9, ett nivåbaserat lärande (nivågruppering). Skolan måste på riktigt bli kompensatorisk och elevers kunskaper måste stå i centrum. Skolan ska anpassas efter elevens kunskapsnivå, inte tvärtom. Nivågruppering möjliggör för elever med olika förutsättningar att få en undervisning som är anpassad efter dennes nivå. I en stad som Malmö, med en mycket heterogen befolkning, är detta en nödvändighet för att uppnå en kvalitativ skolgång. För elever med lite lägre förkunskaper eller färdighet innebär detta att fokus läggs på att eleverna uppnår baskunskaper i kärnämnena. För elever som har goda förkunskaper och större färdighet kan det dock innebära fokus på att uppnå medelbra- till högre betyg.

Satsa på eleverna med lägst skolresultat

Skolresultaten i Malmö fortsätter att sjunka för elever med sämst resultat och det är först och främst för pojkar. Pojkar som på grund av att de aldrig får ett godkänt betyg från skolan kan hamna i kriminalitet och ett livslångt utanförskap. Särskilda resurser och insatser ska sättas in för att lyfta dessa elever.

Sprid Bunkeflomodellen på skolorna i Malmö

Fysisk aktivitet och bättre skolresultat går hand i hand. Forskning visar att ökad fysisk aktivitet förbättrar motoriken och barns koncentrationsförmåga. Malmö bör satsa mer på att ge elever en hälsofrämjande livsstil med goda matvanor och fysisk aktivitet varje dag i eller efter skolan.

Valfrihet höjer kvalitén

Malmös elever skall veta att de får en bra utbildning, oavsett om de väljer en fristående eller kommunal skola. Eftersom en sjättedel av Malmös grundskoleelever väljer att gå i friskolor måste villkoren för att etablera och driva skolor i Malmö vara goda. Det fria skolvalet är en förutsättning för att Malmö ska kunna erbjuda skolplatser till alla barn de kommande åren, och därför är en likvärdig behandling av friskolor och kommunala skolor av största vikt. För att underlätta föräldrarnas och elevernas val vill vi verka för gratis busskort för dem som väljer en grundskola i en annan del av staden än där de själva bor. Vi vill ge den kommunala skolan samma möjligheter till frihet och ansvar som friskolorna har. Det innebär ett större budgetansvar och en större frihet att profilera sig och välja pedagogisk inriktning.

Möjliggör för personalen att skapa kommunala friskolor

Resurserna bör flyttas så långt ut i organisationen som möjligt. Genom att låta högpresterande och självgående kommunala skolor omvandlas till kommunala friskolor och fullt ut ansvara för sin egen verksamhet, skulle administrativa resurser på grundskoleförvaltningen kunna frigöras till skolor med större problematik, i form av ökad administrativ hjälp eller annat stöd.

Höjda löner för skickliga lärare

Lärarnas situation behöver förbättras. Skickliga lärare ska kunna göra karriär. Extra prioriteringar vad gäller lönerna för våra  lärare behöver göras. En förutsättning för att kunna arbeta pedagogiskt är att minska den administration som idag belastar lärarna. På så sätt skapas det mer tid för lärarna att kunna träffa eleverna även utanför klassrummet, utan att behöva känna stressen över de administrativa bitar som måste hinnas med under arbetsdagen.

Höj lärarnas status

Att lärarstatusen höjs är av central betydelse för den svenska skolans framtid. En nödvändig förutsättning för en kvalitativ utbildning är också att lärarkåren ges möjlighet att fortbilda sig i såväl sina ämnen som i pedagogik. Detta gäller för såväl teoretiska som yrkesförberedande utbildningar. Under Alliansregeringens tid infördes flera karriärmöjligheter för lärare, såsom t.ex. förstelärare. Det är bra. Vi vill dessutom ge fler gymnasielärare i Malmö möjlighet att fördjupa sina kunskaper genom licentiat- eller doktorsutbildningar i sina respektive ämnen. Vi vill även inrätta fler ämnesorienterade lektorstjänster i Malmö. På så vis höjs också läraryrkets status.

Bättre förutsättningar för lärare

En förutsättning för att kunna arbeta pedagogiskt är att minska den administration som i dag belastar lärarna. Lärarnas administrativa sysslor måste ses över, rättning av nationella prov centraliseras samt en minskning av antalet kommunala mål genomföras. En nödvändig förutsättning för en kvalitativ utbildning är också att lärarkåren ges möjlighet att fortbilda sig i såväl sina ämnen som i pedagogik. Detta gäller för såväl teoretiska som yrkesförberedande utbildningar.

Specialpedagogisk strategi för Malmö – Fler stödlärare

Bristande kunskaper i språk och matematik vittnar om att allt fler elever behöver specialpedagogiska insatser. Finland kan fungera som inspiration, där det är naturligt för alla elever att söka extra stöd i de ämnen de har svårare för. Där är tidiga insatser och ett mer naturligt förhållningssätt rådande vad gäller just specialpedagogik. Malmö behöver ta fram en specialpedagogisk strategi som innehåller satsningar i form av fler speciallärare och handledning av klass- och ämneslärare för att kunna erbjuda insatser i samtliga klasser och för alla elever som behöver särskilt stöd.

Inför lärarassistenter

Lärare vittnar om en allt för hög arbetsbelastning, stress och att elever ej får den hjälp de behöver. Lärarassistenter, exempelvis i ett samarbete med lärarstudenter på Malmö universitet, kan exempelvis fungera både som administrativt stöd men också pedagogisk hjälp under exempelvis läxhjälp och för att höja kompetensen på framtida lärare.

 

Steg 3 – Ansvarskrävande och resultatfokus

Malmömoderaterna vill ge ett större inflytande över verksamheten till varje rektor. Samtidigt vill vi ställa större krav på rektorerna i sin roll som pedagogiska ledare. Moderaterna vill införa en kunskapspeng till skolor som lyfter sina resultat i syfte att stimulera skolor till ökade kunskapsresultat.

Malmömoderaterna vill införa:

Fler skickliga rektorer med utökat ansvar

Varje rektor ska ha ett så stort inflytande över sin verksamhet som möjligt. En total översyn av rektorernas vardag behöver genomföras. Genom att man kan frigöra administrativa uppgifter från rektorerna ger vi dem utökade möjligheter att utveckla pedagogiken på skolorna. För de rektorer vars skolor når goda resultat och har en god lärandemiljö är det viktigt med ett kvitto på deras goda arbete i form av höjd lön och möjligheter till karriärutveckling.

Ställ större krav på rektorerna

Rektorns roll är att vara den pedagogiska ledaren på skolan. Rektorn skall leda lärarkåren, bevaka att den vidareutbildas, men också se till så att arbetsklimatet är bra. Malmö stad måste därför ställa större krav vid rektorstillsättningar. Rektorer bör tillsättas utifrån tidsbestämda förordnanden för ökat fokus på resultat. Samtidigt måste staden våga ta itu med skolor och skolledningar som ej håller måttet. Den rektor som konsekvent levererar under förväntade resultat ska omplaceras. Vår nolltolerans mot skolor som inte håller måttet behöver följas även när det kräver obekväma beslut.

Kunskapsbonus till skolor som lyfter sina resultat

Det måste skapas fler incitament för förbättrade skolresultat för Malmös skolor. Dagens ersättningssystem ska utvecklas med ett bonussystem som belönar skolor för goda resultat.

Ge skolor oavsett driftsform samma möjligheter till frihet och ansvar

Malmös skolor ska oavsett driftsform ges samma förutsättningar och möjligheter. Det innebär ett större ekonomiskt ansvar för också stadens kommunala skolor och en ökad frihet att profilera sig och välja pedagogisk inriktning

 

Förskolan Gymnasie- och vuxenutbildning

 

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.