Förskolan

Det man sår i förskolan, skördar man i grundskolan. Malmömoderaterna prioriterar förskolan i vårt arbete då den lägger grunden för ett livslångt lärande. En god pedagogik, trygga barn och välutbildade pedagoger är självklara delar för att lyckas i arbetet. Vi välkomnar de fria aktörer som söker sig till Malmö för att såväl bygga som driva förskolor. Det spelar ingen roll om det är kommunen eller någon annan som är huvudman, så länge det erbjuds en förskola av högsta kvalitet. Att få en förskoleplats när och där man behöver det är en grundläggande samhällsservice som malmöborna ska kunna räkna med.

Detta vill Malmömoderaterna vill se i förskolan:

Ett lönelyft för skickligare och mer tillgänglig personal

Endast var fjärde personal inom Malmös förskoleverksamhet är förskollärare. Med mer utbildad personal blir pedagogiken och stödet till våra yngsta bättre. Skillnaderna i löner mellan lärare i förskolan och grundskolan påverkar i förlängningen förskolans förutsättningar att klara sin personalförsörjning. Detta utifrån minskad lönemässig konkurrenskraft, vilket i sin tur påverkar status och attraktionskraft. Därför föreslår vi en rekordstor satsning på höjda löner för förskollärare.

En ökad valfrihet och mångfald​

För att bli en mer attraktiv arbetsgivare är det viktigt att det finns goda möjligheter till utveckling, karriär och att specialisera sig inom verksamheten. Det är viktigt att inte glömma bort de pedagoger som finns i verksamheterna som är specialiserade inom vissa områden. Dessa pedagoger gör ett fantastiskt arbete ute i verksamheterna och inspirerar såväl barnskötare som förskollärare, men det är inte mer än rätt att de också kan få möjlighet att vara ledstjärnor inom sitt område. Profilförskolor, inom exempelvis musik eller natur och miljö, skulle vara en god möjlighet för den pedagog som vill göra karriär utan att bli chef. Samtidigt skulle barnen erbjudas en större mångfald av verksamheter och därmed en ökad valfrihet.

En likvärdighet och kvalitet

Malmös förskolor ska både ge trygghet, glädje och lust till lärande. Oavsett om det är kommunen eller fristående aktörer som driver verksamheten ska den präglas av hög kvalitet. Kommunen sköter tillsynen över de fristående förskolor som finns i staden och idag sker tillsyn minst vart femte år, vilket innebär att ett barn kan passera hela förskoletiden utan någon form av tillsyn. De kommunala förskolorna, vars tillsyn genomförs av skolinspektionen, granskas vart tredje år. Denna regelbundna tillsyn bör genomföras lika ofta, oavsett huvudman, för att kunna garantera att alla förskolor i Malmö håller en god kvalitet.

En utbyggnad för att möta befolkningsutvecklingen

Att få en förskoleplats när och där man behöver det är en grundläggande samhällsservice som malmöborna borde kunna räkna med. Behovet av platser ökar snabbare än utbudet. Med anledning av det behöver Malmö införa ett snabbspår för tillstånd och byggande av nya förskolor där såväl bygglov som tillstånd under byggandets hanteras av särskild anställd personal för snabbare hantering. För att möta dessa behov är det också viktigt att välkomna de fria investeringar som vänder sig till Malmö och vill såväl bygga som driva förskolor. Det spelar ingen roll om det är kommunen eller någon annan som är huvudman, så länge det erbjuds en förskola av högsta kvalitet.

En förebyggande välfärd för både kunskap och arbete

Flera kommuner med fungerande integration kombinerar förskoleverksamhet med utbildningsverksamhet inom exempelvis SFI för nyanlända föräldralediga. Detta bör utökas och kombineras med aktivitetskrav på att den som är föräldraledig och uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl bör delta i utbildningsinsatser när så behövs.
terade lektorstjänster i Malmö. På så vis höjs också läraryrkets status.

 

Grundskolan Gymnasie- och vuxenutbildning

 

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.