Malmö stads ekonomiska utmaningar

Trots att Sverige är inne i en tillfällig högkonjunktur, stärkt av höga offentliga utgifter och nollräntepolitik, nås inte tillväxten Malmö i den mån som önskas. Trots stigande skatteunderlag och växande ekonomi väntas kostnaderna öka med i genomsnitt 1,2 procent per år för planperioden 2019 till 2023. Omkring var fjärde krona i offentliga utgifter i Malmö finansieras från en annan kommun.

Till detta varnar det oberoende konsultbolaget PWC för en oroväckande kostnadsutveckling inom Malmö och pekar på att om inte omfattande effektiviseringar genomförs så tvingas kommunen till skattehöjningar på över 6 kronor till år 2030.

Utöver behovet av kostnadseffektivisering av verksamheten kommer riskerna med den globala konjunkturen. Så väl Malmös tillväxtföretag som besöks- och restaurangnäring är utsatta för snabba negativa effekter av konjunkturen. En konjunkturnedgång som spås ske redan inom några år under kontrollerade former men osäkra omvärldsfaktorer riskerar leda till en mer omfattande nedåtfas, något som riskerar att slå särskilt hårt mot Malmös ekonomi.

Ett högre sparande för framtiden

För att säkra jobb och välfärd vid nästa konjunkturnedgång vill Malmömoderaterna se ett högre sparande än Socialdemokraterna för 2018 på 1,5 % följt av 2 % sparande år 2019.

Det ska löna sig att arbeta i Malmö

Den främsta orsaken till Malmös utbredda utanförskap är att det saknas tillräckliga drivkrafter för att arbeta. Det lönar sig mer att ligga kvar i sängen än att gå till jobbet. Främst är förklaringen att Malmö betalar ut generösa bidrag utan krav på motprestation. En stad som bygger på arbete måste därför också belöna arbetets värde.

Därför bör Malmö kommun sträva efter att sänka skatten för att öka drivkrafterna att arbeta och för att visa moraliskt att den som jobbar, den förtjänar samhällets stöd och tack – inte högre skatter för att betala den som hellre stannar hemma.

Malmömoderaterna vill se en skattesänkning motsvarande 20 öre för 2018, från dagens 21,24 till 21,04 procents kommunskattesats. Det är inget jättesteg och det är inget systemskifte – men det är en liten men viktig signal till alla som arbetar i Malmö – att ert arbete, det ska löna sig.

 

Tappade uppkopplingen