Malmö stad som arbetsgivare

I Malmö bor det människor från 175 olika nationaliteter och ibland säger man att det är Sveriges yngsta stad med dryga hälften av invånarna som är under 35 år. På pappret borde det vara bra förutsättningar för att ha en låg andel rasism och ojämställdhet, men verkligheten är en annan. Hatbrott sker i större utsträckning här än i andra delar av landet och jämställdheten är fortfarande låg i Malmö stad trots de målsättningar som funnits i många år.

Malmömoderatera vill:

Tillvarata mångfalden i rekryteringsprocessen

Malmö stad ska utforma sina rekryteringar utifrån att alltid rekrytera den som är mest kompetent och lämpad för jobbet men också genom att se styrkorna i en befolkning med bredare språkkunskaper i svenska. Exempelvis kan så väl vård och omsorgsverksamheten dra stor nytta av medarbetare som talar samma språk som många av deras brukares modersmål.

Erbjuda uttalsträning för medarbetare

Många rekryteringar försvåras av att den arbetssökande inte talar språket fullgott. Något som inte alltid lärs ut på SFI-utbildningen. Därför bör även Malmö stad erbjuda uttalsträning till anställda som möter kvalifikationsbehoven men brister i det muntliga språket.

Se en ökad arbetsglädje och inte sjukskrivningar

Allt för många av Malmös anställda säger i dag upp sig på grund av arbetsplatsproblem. Anmälningar och berättelser om kränkningar, otrygghet och trakasserier är återkommande. Malmö stad ska vara en förebild som arbetsgivare och därför måste diskriminering och trakasserier som sker på arbetsplatserna i kommunen tas på större allvar.

Se en noll-tolerans mot diskriminering och kränkningar

För att alla anställda i Malmö Stad ska kunna erbjudas en vardag fri från kränkningar, otrygghet och trakasserier krävs ett tydligt ledarskap, noll-tolerans mot diskriminering och högt ställda krav på chefer med personalansvar i alla linjer och på alla nivåer. Ett diskriminerande ledarskap får aldrig accepteras i Malmö Stad och det bör vara en självklarhet att kunskapsnivåerna kring diskrimineringsfrågorna är hög hos samtliga chefer. Därför vill vi att alla chefer och ledare ska inneha utbildning i hur diskrimineringslagstiftningen ser ut och fungerar samt hur ett förebyggande antidiskrimineringsarbete ska bedrivas i Malmö Stad.

Alla kränkningar personalen blir utsatt för på arbetsplatserna måste tas på största allvar och behandlas lika. Ingen avdelning eller enskild arbetsplats får falla mellan stolarna, därför måste all personal ha samma möjligheter att anmäla kränkningar på samma sätt i ett gemensamt kommunövergripande system.

Se ökade resurser till personal för att motarbeta stress

Malmö har en ansträngande situation för många av socialsekreterarna som arbetar med såväl individärenden som försörjningsstödsärenden. Arbetsbelastningen är uppenbart hög, men genom att minska antalet familjer som är i behov av försörjningsstöd genom att föräldrarna får ett arbete, skulle arbetssituationen för socialsekreterarna troligtvis bli bättre. I de medarbetarundersökningar som Malmö stad gör, kan vi se tecken på att man tenderar att inte kunna släppa jobbet när man kommer hem, korttidssjukskrivningarna ökar och många socialsekreterare känner att de inte hinner med sitt arbete. För att kunna säkerställa både en god handläggning och en sund arbetssituation, måste biståndsärendena inom socialtjänsten minska. Därför satsar vi ytterligare resurser på ökad personal för minskad stress och administration.

Se ett stopp för ofrivillig deltid

Malmö stad är en stor arbetsgivare där många, främst kvinnor är anställda på deltid. Vi ser positivt på det arbete som gjorts med att erbjuda deltidsarbetande heltid, och vi vill fortsätta detta arbete. Malmö ska vara ett föredöme när det kommer till att bedriva jämställdhetsarbete och att erbjuda heltid till de som vill ändra sin arbetstid är ett stort steg på vägen till att jämna ut de löneskillnader som i dag finns i samhället. I snitt arbetar var tredje kvinna deltid, vilket för hennes del kan betyda att det är svårt att klara sig på den egna lönen, men också att det kan bli svårt att klara sig som äldre, då pensionen riskerar att bli låg.

 

Tappade uppkopplingen