Omfattande och individuella integrationsåtgärder

Malmös mångfald är ytterst vår styrka men när integrationen inte fungerar hotas både vår tillit och vår öppenhet.  Under allt för många år har flyktingar som kommer till Malmö fått lära sig att här går man på bidrag. Stora summor betalas årligen ut helt utan motkrav på att exempelvis lära sig svenska eller delta i en yrkesutbildning.

Malmömoderaterna vill införa:

En samlad integrationsplattform

På ett samlat servicekontor träffar den nyanlände representanter från relevanta myndigheter så som Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Socialförvaltningen samt andra berörda. Allt för att effektivisera och anpassa etableringsprocessen utefter den nyanländes personliga förutsättningar – samtidigt som integrationsarbetet inleds direkt. Målet är en snabbare väg in i etablering samt förkortad tid fram till egen försörjning. Inspiration kan t.ex. hämtas från Växjö kommun.

Svenskundervisning för nyanlända från dag 1

För att korta tiden till inträdet på arbetsmarknaden, bör även alla asylsökanden i Malmö delta i svenskundervisning redan från att de söker asyl, i stället för att denna sätter igång först när ett uppehållstillstånd beviljats.

Arbetstillstånd för alla som placeras i Malmö i väntan på uppehållstillstånd

Malmö bör kräva att alla som uppehåller sig i kommunen i väntan på asylprövningen automatiskt får tillstånd att arbeta. Det normala måste vara att invånarna förväntas arbeta för sin egen försörjning, inte tvärtom.

Jobb i stället för bidrag – jobbinsatser för bidragssökare från dag 1

Vägen in blir mycket kortare ju tidigare den börjar. Är arbetslöshet det enda problemet, bör man träffa en ”arbetsförmedlare” och inte en ”bidragsförmedlare”.

Etableringslån istället för bidrag

I dag uppstår ett glapp under perioden från det att dagersättning från Migrationsverket upphör till dess att personen får sin etableringsersättning. De som saknar försörjning under denna tid kan vända sig till kommunen för att få ekonomiskt bistånd. Då etableringsersättningen sedan betalas ut retroaktivt kan detta leda till att personen får dubbel ersättning, vilket ytterst både försvagar kommunens ekonomi och innebär omotiverat höga bidrag. Istället bör Malmö ta lärdom från andra kommuner och införa etableringslån som innebär att biståndsmottagaren under denna period blir återbetalningsskyldig.

SFI med inriktning mot arbetsmarknaden

För att förbättra SFI-utbildningen och förkorta vägen till arbete vill vi möjliggöra för yrkesinriktningar inom SFI, dels där språkundervisningen är inriktad mot en viss bransch eller visst arbete samt där praktik inom detsamma ingår som ett led i utbildningen. Därtill bör SFI-utbildningen vara flexibel och individanpassad på ett sådant sätt att den kan kombineras med andra former av utbildning, för att möjliggöra en snabbare väg till arbete.

Uttalsträning för att fler kompetenser ska tas tillvara

Allt för många arbetsgivare vittnar om att även om en nyanländ möter kompetenskrav saknar personen förmåga att kommunicera fullgott på svenska. Detta försvårar anställningar inom en rad serviceyrken inom såväl privat som offentlig sektor. Därför bör Malmö genomföra en särskild satsning på uttalsträning utöver den teoretiska.

 
Krav på att göra sig anställningsbar
Jobbinsatser från dag ett
Lärlingsanställningar och praktik
 

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.