Nolltolerans mot dåliga skolor

Malmös skolor är bland de mest segregerade i Sverige. Alltför många av våra elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och med ett dåligt självförtroende. Det finns skolor som år ut och år in misslyckas med att leverera ett fullgott resultat, samtidigt som andra skolor fungerar mycket bra och toppar olika mätningar vad avser betygsresultat, trivsel och lärandemiljö.

Omkring var fjärde elev lämnar en grundskola i Malmö varje år utan att klara gymnasiebehörighet. Det innebär att var fjärde 15-åring i Malmö förvisas till ofta ett livslångt utanförskap innan livet knappt hunnit börja. Som samhälle kan vi aldrig acceptera ett sådant svek mot framtida generationer. Därför behövs en nystart för Malmös skolor. Där ordning och reda och nolltolerans mot dåliga skolor står i centrum.

  • Ordning och reda – förutsättning för lärande. Ordning och reda i skolan – precis som på alla andra arbetsplatser – är en viktig förutsättning för att eleverna skall kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det finns ingen ursäkt för kränkande behandling, trakasserier, hot, skadegörelse och kriminalitet. Att ta krafttag mot ordningsproblemen är allra viktigast för de lågpresterande eleverna.
  • Ställ större krav på rektorerna. Rektorns roll är att vara den pedagogiska ledaren på skolan. Rektorn skall leda lärarkåren, bevaka att den vidareutbildas, men också se till så att arbetsklimatet är bra. Malmö stad måste därför ställa större krav vid rektorstillsättningar. Rektorer bör tillsättas utifrån tidsbestämda förordnanden för ökat fokus på resultat. Samtidigt måste staden våga ta itu med skolor och skolledningar som ej håller måttet. Den rektor som konsekvent levererar under förväntade resultat ska omplaceras. Vår nolltolerans mot skolor som inte håller måttet behöver följas även när det kräver obekväma beslut.
  • Höjda löner för skickliga lärare. Lärarnas situation behöver förbättras. Skickliga lärare ska kunna göra karriär. Extra prioriteringar vad gäller lönerna för våra skickliga lärare behöver göras. En förutsättning för att kunna arbeta pedagogiskt är att minska den administration som idag belastar lärarna. På så sätt skapas det mer tid för lärarna att kunna träffa eleverna även utanför klassrummet, utan att behöva känna stressen över de administrativa bitar som måste hinnas med under arbetsdagen. Till exempel bör förenkling av administrativa rutiner, översyn av rättning av nationella prov, samt en minskning av antalet kommunala mål övervägas av grundskolenämnden.
  •  Höj lärarnas status. Att lärarstatusen höjs är av central betydelse för den svenska skolans framtid. En nödvändig förutsättning för en kvalitativ utbildning är också att lärarkåren ges möjlighet att fortbilda sig i såväl sina ämnen som i pedagogik. Detta gäller för såväl teoretiska som yrkesförberedande utbildningar. Under Alliansregeringens tid infördes flera karriärmöjligheter för lärare, såsom t.ex. förstelärare. Det är bra. Vi vill dessutom ge fler gymnasielärare i Malmö möjlighet att fördjupa sina kunskaper genom licentiat- eller doktorsutbildningar i sina respektive ämnen. Vi vill även inrätta fler ämnesorienterade lektorstjänster i Malmö. På så vis höjs också läraryrkets status.
  • Fler stödlärare så att alla elever får hjälp. Vi ser idag ett stort behov hos många elever av specialpedagogiska insatser. Här behöver vi närma oss vårt grannland Finland. Där är tidiga insatser och ett mer naturligt förhållningssätt rådande vad gäller just specialpedagogik. Malmö behöver ta fram en specialpedagogisk strategi som innehåller satsningar i form av fler speciallärare och handledning av klass- och ämneslärare för att kunna erbjuda insatser i samtliga klasser och för alla elever som behöver särskilt stöd.
  • Nolltolerans mot skolk. Skolk är inte acceptabelt men även en varning om att något inte står rätt till. Här behövs tidiga insatser och att vårdnadshavare är med i arbetet. Snabb information är viktigt. Vi malmömoderater vill att frånvaron utreds tillsammans med föräldrarna och att skolorna arbetar aktivt för att kraftigt minska den ogiltiga frånvaron. Om detta ändå ej ger resultat bör skolans sista verktyg användas – nämligen att åberopa närvaroplikten och kräva att polis tillkallas för att hämta eleven.
  •  Valfrihet höjer kvalitén. Vi vill ge större frihet och kräva samma ansvar av alla skolor – fristående såväl som kommunala. För att underlätta föräldrarnas och elevernas val vill vi verka för gratis busskort för dem som väljer en grundskola i en annan del av staden än där de själva bor. Vi vill ge den kommunala skolan samma möjligheter till frihet och ansvar som friskolorna har. Det innebär ett större budgetansvar och en större frihet att profilera sig och välja pedagogisk inriktning. Malmös elever skall veta att de får en god utbildning, oavsett om de väljer en fristående eller kommunal skola.