Integrationsplikt från dag 1 i Malmö

Malmös mångfald är en styrka för staden men när integrationen inte fungerar hotas både vår tillit och vår öppenhet. Alla flyktingar som kommer till Malmö ska kunna bidra – i dag får de istället lära sig att gå på bidrag. I Malmö tar det i genomsnitt längre tid för en nyanländ att komma in i arbete än i både grannstaden Helsingborg och genomsnittet i Sverige. Det är en konsekvens av att mottagandesystemet fokuserar på annat än arbete.

Socialdemokraternas kravlösa bidragspolitik kombinerat med en ineffektiv arbetsmarknadspolitik har gjort att endast den med särskilt starka personliga drivkrafter och kompetenser klarar av integrationen i Malmö.

Vägen till en framgångsrik integration börjar med en återgång till de värderingar och den grundtanke som byggt vårt samhälle starkt: att här i Malmö, här behöver vi varandra. Det var ur denna tanke människor från hela världen samlades på varven och byggde någonting mycket större än ubåtar och fartyg – de byggde en stad.

En studie nyligen genomförd av OECD på svensk integration visar att allt för stor del av arbetslösheten bland nyanlända kan förklaras med bristande språkkunskaper. Samtidigt ser vi hur Malmös arbetsmarknad till största del består av yrken som kräver en gymnasieutbildning eller mer. Detta samtidigt som de i utanförskap snarare har gemensamt att de, född eller inte i Sverige, saknar fullständig grundskoleutbildning. Därför behövs åtgärder som ökar anställningsbarheten för de i utanförskap.

 Det finns goda möjligheter att lyckas. Om förvärvsfrekvensen i Malmös utanförskapsområden skulle motsvara genomsnittet i Sverige skulle över 11 000 fler Malmöbor vara i arbete. Det skulle innebära en halvering av arbetslösheten i Malmö. Men det kräver en politisk handlingskraft.

  • Integrationsplikt från dag 1. Är arbetslöshet det enda problemet, bör man träffa en arbetsförmedlare och inte en bidragsförmedlare. Detta innebär att Malmö stad ska erbjuda svenska utbildning och relevant yrkesutbildning redan när du anvisats till Malmö för att söka asyl. För även om du inte kan språket perfekt så kan du alltid bidra med något.
  • En samlad integrationsplattform. På ett samlat servicekontor träffar den nyanlände representanter från relevanta myndigheter så som Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Socialförvaltning samt andra berörda. Allt för att effektivisera och anpassa etableringsprocessen utefter den nyanländes personliga förutsättningar – samtidigt som integrationsarbetet inleds direkt. Målet är en snabbare väg in i etablering samt förkortad tid fram till egen försörjning.
  • Svenskundervisning för nyanlända från dag 1. För att korta tiden till inträde på arbetsmarknaden, bör också alla asylsökanden i Malmö delta i svenskundervisning redan från den dag de söker asyl, i stället för först efter att ett uppehållstillstånd beviljats.
  • Arbetstillstånd för alla som placeras i Malmö i väntan på uppehållstillstånd. Malmö bör kräva att alla som uppehåller sig i Malmö i väntan på asylprövningen automatiskt får tillstånd att arbeta. Det normala måste vara att förväntas arbeta för sin egen försörjning, inte leva på bidrag.
  • SFI med inriktning mot arbetsmarknaden. För att förbättra SFI-utbildningen och förkorta vägen till arbete vill vi möjliggöra för yrkesinriktningar inom SFI, dels där språkundervisningen är inriktad mot en viss bransch eller visst arbete samt där praktik inom detsamma ingår som ett led i utbildningen. Därtill bör SFI-utbildningen vara flexibel och individanpassad på ett sådant sätt att den kan kombineras med andra former av utbildning, för att möjliggöra en snabbare väg till arbete.